پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تحلیل ساختار روایی، نقد متن و بــــازخوانی داستان «پیرچنگی» براساس روایت شناسی بلاغی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

پیام نور

10.30473/pab.2017.5073

چکیده

در این پژوهش، ساختار روایی  براساس روایت­شناسی بلاغی و بازخوانی نقد و تفسیر شده است. مولوی در پیرنگ داستان از داستان ضمنی و روایت بهره گرفته و سعی در بازسازی نمادین اندیشه و آرای خود دارد. «پیر رامشگرِ چنـگی» هستة اصلی داستان را تشکیل می­دهد. مهم­ترین ­تنش و ناپایداری­ که در متن روایت وجود دارد، حول وضعیت پیرمرد رامشگر می­گردد و هستة مرکزی تئوری و ایدة شاعر را تشکیل می­دهد. ساختار این ­داستان را می­توان براساس نظریه­های روایت­شناسی، عناصر داستان و پلات یا پیرنگ مطالعه کرد. وجود «انسجام متن»، زمینة اصلی چنین ­مطالعاتی است. این­فرضیه چارچوب و سرفصل­های به­خصوصی دارد که در پیکره و متن پژوهش، تک­تک آنها بررسی و تبیین شده است. شاعر، آگاهانه این گونه ساختار روایی را برگزیده تا به­وسیلة شخصیت­ها و اتفاقات داستان، خیزاب­ها و وقوع پدیده­های پیش­بینی­ناپذیر در مسیر داستان و عوامل دیگر، مفاهیم خاصی را القا کند. شاعر (راوی) با این­ ترفند، هم مخاطب را در اختیار دارد و هم منطق و استدلال خود را.  در این مقاله، تحلیل محتوایی شیوة بررسی اشعار است که با استفاده از آن و تجزیه و تحلیل داده‌های متن، به ابعاد گوناگون سؤال‌های‌ طرح‌شده پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Narrative Structure Analysis, criticism and reading the story "pire Changi" According to rhetorical narratology.

چکیده [English]

In this paper about the story, novel, multidimensional, and its polyphonic, point of view, narratee, the narrator, the author implied, characterization, and narrative structure of the novel and its theorists such as Bakhtin, Robert Scholes, Christophe balayi, Raman Selden Peter Vydvsvn've and Pirro Zima learned. In a review of text and discourse analysis in the formation of narrative character, status changes, dialogue, setting, and other components of story and narrative ideas, Tezotan Todorov, Michael Tulane also have benefited. The story of "pire Changi" Jalaluddin Rumi on the basis of narrative structure, reviewing, criticism and interpreted. Rumi plan and plot of the story, the story implied narrative (based on Islamic documents) used and try to rebuild their symbolic thoughts and ideas, thought and mysticism situation that he was in the world, has outlined. "The old bard fighting" form the core of the story. System reliability in this novel, the narrative tension and instability in the text there is on the old bard and poet forms the core of the theory and idea.
The main purpose of research, review, cash and text interpretation "pire Changi" is based on narratology and structure of the novel. Like "Pire Changi" is a novel and narrative structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Jalal ad-Din Muhammad Rumi
  • the pire Changi
  • narrative structure
  • narrative analysis
  • criticism and review
آسابرگر، آرتور (1380). روایت. ترجمة محمدرضا لیراوی. تهران: سروش.

اخوّت، احمد (1371). دستور زبان داستان. اصفهان: فردا.

اسکولز، رابرت (1383). درآمدی بر ساخت­گرایی در ادبیات. ترجمة فرزانه طاهری. تهران: مرکز.

ـــــــــــــ (1377). عناصر داستان. ترجمة فرزانه طاهری. تهران: مرکز.

باختین، میخائیل (1381). سودای مکالمه، خندة آزادی. ترجمة محمدجعفر پوینده. تهران: چشمه.

 بالایی، کریستف (1377). پیدایش رمان فارسی. ترجمة مهوش قویمی و نسرین خطاط. تهران: معین ـ انجمن ایران­شناسی فرانسه.

بلایشر، ژوزف (1380). گزیده ­هرمنوتیک معاصر. ترجمة سعید جهانگیری. آبادان: پرسش.

بیضایی، بهرام (1344). نمایش در ایران. تهران: چاپ کاویان.

پالمر، ریچارد (1387). علم هرمنوتیک. ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی. تهران: هرمس.

تولان، مایکل (1386). روایت­شناسی: درآمدی بر زبان­شناختی ـ انتقادی. ترجمة فاطمه علوی و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.

تودوروف، تزوتان (1382). بوطیقای ساخت­گرا. ترجمة محمد نبوی. تهران: آگه.

خزائل، حسن (1384). فرهنگ ادبیات جهان. تهران: کلبه.

داچرتی، توماس (1381). ادبیات پسامدرن. ترجمة پیام یزدانجو. تهران: مرکز.

راغب، محمد (بهار و تابستان 1393). «تحلیل داستان کوتاه «درخت» اثر گلی ترقی از دیدگاه روایت­شناسی بلاغی». نشریة علمی ـ پژوهشی ادب فارسی، سال 4، شمارة 1، شمارة پیاپی 13، صص 132- 113.

زرافا، میشل (1368). ادبیات داستانی، رمان و واقعیت اجتماعی. ترجمة نسرین پروینی. تهران: فروغی.

زرین­کوب، حمید (1367). مجموعه مقالات. تهران: معین ـ علمی.

زیما، پیرو (1377). درآمدی بر جامعهشناسی ادبیات. ترجمة محمدجعفر پوینده. تهران: نقش جهان.

سلدن، رامان و پیتر ویدوسون (1377). راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجمة عباس مخبر. تهران: طرح نو.

قاسمی‌پور، قدرت (بهار 1388). «تحلیل ساختار
روایت‌گیر و راوی با تکیه بر هفت‌پیکر نظامی». نشریة علمی ـ پژوهشی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، دورة جدید، شمارة 25، پیاپی 22، صص 205- 189.

لوسین، گلدمن (1371). جامعهشناسی ادبیات (دفاع از جامعهشناسی رمان). ترجمة محمدجعفر پوینده. تهران: هوش و ابتکار.

ــــــــــــ (1382). نقد تکوینی. ترجمة محمدتقی غیاثی. تهران: نگاه.

مارتین، والاس (1382). نظریه‌های روایت. ترجمة محمد شهبا. تهران: هرمس.

مستور، مصطفی (1379). مبانی داستان کوتاه. تهران: مرکز.

مکاریک، ایرناریما (1384). دانشنامة نظریه­های ادبی معاصر. ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.

مولوی، جلال­الدین محمد (1382). مثنوی معنوی. به ­تصحیح رینولد ا. نیکلسون. تهران: هرمس.

میرصادقی، جمال (1381). عناصر داستان. تهران: سخن.

هانیول، آرتور (1383). مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان. ترجمة حسین پاینده. تهران: روزنگار.

Bakhtin, Mikhail (1995). Toward a methodology for the study of the novel. in: Dennis Walder (ed)., The realist novel, 1. edition. New York: Routledge and Open University.

Baldick, Chris (2004). The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. 3. ed. Oxford: Oxford University Press.

Chatman, Seymour (1964). Story and Discourse. Ithaca & London: Cornell University Press.

 

 
 

 
 

 
 

Eagleton, Terry (1996). Literary Theory: An Introduction. 2nd ed. Oxford: St Catherine’s collage, Blackwell, publishing.

Gadamer, Hans (1975). Thuth and Method. Ed. By Garrett Barden and John Cumming.

Gay, Cook (1994). Discourse and Literature. Oxford University Press.

Leitch, Vincent B. (2001). Norton Anthology of Theory and Criticism. et. al,  W. W. Norton & Company, London.

 Lodge, David (2009). After Bakhtin. Essays on fiction and criticism. 1. ed.
London- New York: Routedge.

Mcquillan, Martin (2000). Narrative Reader. Landon and New York: Rouledge.

Pospielow, Giennadij (1980). Literatura i socjologia. in: Andrzej Mencwel (ed.), W kregu socologii Literatury. 2. ed., Warszawa, PIW. 

Rimmon Kenan, Shlomith (2002). Narrative Fiction. Landon and New York: Rouledge.

Toolan, Michael (2001). Narrative. A Critical Linguistic introduction, 2nd. ed. London: Routledge.