پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، تابستان 1397 
2. کاربرد ایهام درغزل های شوکت بخاری

صفحه 27-45

محمدامیر مشهدی؛ رحیمه ریواز؛ لیلا عبادی نژاد


3. نگاهی به باستانگرایی در شعر شاملو

صفحه 47-66

خدابخش اسداللهی؛ قاسم مهرآور