پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه مندان به اشتراک مجله میتوانند مبلغ 50.000 ریال به ازای هر جلد از نسخه های مورد نیاز به شماره حساب 2178609001007 نزد بانک ملی ایران شعبه بنفشه کد 1508  واریز نموده و تصویر  فیش بانکی خود را پس از ثبت اطلاعات مورد نظر بارگزاری نمایند تا مجله برای ایشان فرستاده شود.

 

آدرس پستی: مشهد مقدس بلوار معلم ،معلم 71 ، ص.پ. 433-91735

شماره تماس : 05118683900 داخلی 613 و 611 ، نمابر 05118683001
pnurazavi@gmail.com : رایانامه http://pab.journals.pnu.ac.ir