پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. حافظ و مکاشفه‌ی جاودانگی اشعارش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.30473/pab.2021.57710.1815

محمد کشاورز بیضایی


2. «تطبیق» معیاری برای برتری شعر و شاعر از دیدگاه ناقدان بنی احمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.30473/pab.2021.55485.1782

سبحان کاوسی


3. صنایع لفظی در ارتقیات صفی الدین حلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.30473/pab.2022.48227.1688

صیاد پناهی؛ علی قهرمانی