پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نقش تصویر در تاویل متن

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیده

تحلیل و بررسی تصاویر خلق شده توسط هر یک از شاعران، مشخص کننده‌ی نوع نگرش آن‌ها نسبت به پیرامون خویش است. در این میان نقش هنرهای بیانی و تمهیدات ادبی و صور خیال در راستای ساختن این تصاویر، انکار ناشدنی و پر اهمیت است. تشبیه، از جمله هنرهای اصلی علم بیان که خود زیر ساخت صنایع بلاغی دیگر همچون استعاره نیز هست، برگرفته از ذهن خلاقِ سازنده‌ی خویش، گستره‌ای از سادگی و تکرار تا تازگی و ابداع را در بر می‌گیرد. در این مقاله برآنیم تا با محور قرار دادن مقوله‌ی وجه‌شبه به شرح و بیان نقش تصویر در تأویل، در شعر فارسی بپردازیم و نشان دهیم آنچه یک تصویر را، اگر چه تکراری، ممتاز و برجسته می‌سازد، وجه‌شبهی است که شاعر برای آن، چه در روساخت و چه در زیر ساخت تصویر در نظر می‌گیرد. تعدد وجه‌شبه و چندمعنایی بودن آن، موجب می‌شود با تصاویری مواجه گردیم که چندین تفسیر و معنا از آن‌ها قابل دریافت باشد و سبب‌ساز تأویل‌های متعدد شود. بنابراین یکی از مواضع هرمنوتیک در شعر، که همان علم تفسیر و تأویل متن در ادبیات است، زمانی است که در یک تصویر با چند وجه معنایی مواجه باشیم. عدم ذکر وجه شبه و دوگانگی آن (صنعت استخدام) در تشبیه و بررسی استعاره و نماد از زوایای مختلف معنایی با درنظر گرفتن چندین فضای متفاوت از موارد دیگری است که در برخورد با یک تصویر، تأویل‌های چندگانه‌ای را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

English] Image role in the interpretation of the text

چکیده [English]

Combinations of words and images to make the link with art and music and language, the poet's mind in the world of poetry exhibit. Analysis of the images created by each of the poets, determines the kind of attitude they have towards the surrounding. The role of expressive arts and literary schemes and imagery in order to create these images, it is undeniable and important. Described, including original art infrastructure industries rhetorical eloquence that is more like a metaphor, drawn from the imaginative mind of its creator, has recently developed a range of simple and will take repeat.
In this paper, we want to put the axis at sub categories to describe and explain the role of image interpretation, of Persian poetry and show what a picture, although repetitive, makes eminent The Phantom of the poet for it, what is the image of the superstructure and the substructure. The frequency and Multiplicity of meaning like it, because it'll be faced with multiple interpretations and meanings of images are downloaded. So the hermeneutic stance in poetry, commentary and interpretation of the same text in literature, when we face in an image with some semantic aspect. Not at all like the simile and metaphor and symbol of duality in the sense of different angles given that some space is different from other cases dealing with an image, will a multi interpretations follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Peninsula
  • Metaphor
  • image
  • interpretation
 آلن، گراهام (1380). بینا متنیت. ترجمه پیام یزدانجو. چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

احمدی، بابک (1380). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.

ـــــــــــ (1370). آفرینش و زیبایی (جستارهای هرمنوتیک و زیبایی­شناسی). تهران: نشر مرکز.

اخوان ثالث، مهدی (1374). از این اوستا. چاپ ئهم. تهران: مروارید.

ارسطو، (1387). فن شعر. ترجمه عبدالحسین زرین­کوب، تهران: امیرکبیر.

امین­پور، قیصر (1372). آیینه­های ناگهان. تهران: افق.

الجرجانی، عبدالقاهر (1999- 1420). دلایل­الاعجاز. بیروت: دارالکتاب العربی.

ــــــــ (1368). دلایل­الاعجاز. ترجمه دکتر سیدمحمد راد­منش. مشهد: آستان قدس رضوی.

بلزی، کاترین (1379). عمل نقد. ترجمه عباس مخبر. چاپ اول. تهران: نشر قصه.

بیدل دهلوی، عبدالقادر (1376). کلیات بیدل، به تصحیح اکبر بهداروند و پرویز عباسی داکانی. چاپ اول. تهران: الهام. دوره سه جلدی.

پورنامداریان، تقی (1380). در سایه آفتاب. چاپ اول. تهران: انتشارات سخن.

ـــــــــ و دیگران. (بهار و تابستان 1391). «بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر». ادبیات پارسی معاصر. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال دوم. شماره اول. صص 48 – 25.

خاقانی، افضل­الدین (1378). دیوان اشعار. تصحیح ضیاء­الدین سجادی. تهران: زوار.

حافظ، شمس­الدین محمد (1362). دیوان اشعار، به تصحیح پرویز ناتل خانلری. چاپ دوم. تهران: خوارزمی.

داد، سیما (1385). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: انتشارات مروارید.

ریکور، پل (1373). زندگی در دنیای متن. ترجمه بابک احمدی. تهران: نشر مرکز.

سپهری، سهراب (1363). هشت کتاب. تهران: طهوری.

سعدی، شیخ مصلح­الدین (1361). کلیات اشعار. تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: جاویدان.

شاملو، احمد (1387).  مجموعه آثار (دفتر یکم: شعرها). به کوشش نیاز یعقوب­شاهی. تهران: نگاه.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (1372). صور خیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.

شمیسا، سیروس (1376). کلیات سبک­شناسی شعر فارسی. تهران: نشر فردوس.

فتوحی، محمود (1385). بلاغت تصویر. تهران: انتشارات علمی.

کالر، جاناتان (1382). نظریه ادبی. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: نشر مرکز.

مقدادی، بهرام (1378). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: انتشارات فکر روز.

نیچه، فریدریش؛ مارتین هیدگر؛ هانس گئورک گادامر و... (1379). هرمنوتیک مدرن. ترجمۀ بابک احمدی، مهران مهاجر و محمد نبوی. چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.

همایی، جلال­الدین (1370). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: نشر هما.