پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

دغدغه های اجتماعی شعر قیصر امین پور

نوع مقاله: گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

شعر معاصر، توجّه به مسائل اجتماعی را سرلوحه مضامین خویش قرار داده است وشاعرانی را به تاریخ معرفی کرده است که در راستای تصویر مفاهیم اجتماعی و حل مشکلات جامعه خویش کوشیده اند. قیصر امین پور، شاعر انقلابی معاصر از جمله ادیبانی است که تعهّد به مسائل اجتماعی بخش بزرگی از دغدغه های ذهنی ایشان بوده است وآثار شعری فراوانی در این موضوع از خود برجای گذاشته است. پژوهش حاضر ، به بررسی بازتاب مسائل اجتماعی در شعر این شاعر بزرگ پرداخته است همچنین ابزار های بیان شاعرانه که توسط امین پور برای نشان دادن مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار داده مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش، تحلیلی- توصیفی است و مهمترین درونمایه های اجتماعی شعر قیصر، در قالب چهار عنوان: « آزادی، صلح طلبی، بازتاب ظلم و فساد جامعه وتشویق به مبارزه و جهاد» بررسی شده اند داده های مورد استفاده در این پژوهش: «مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور» که شامل هفت دفتر؛ «دستور زبان عشق»، «گلها همه آفتابگردانند»، «آینه های ناگهان»، «تنفس صبح»، «مثل چشمه مثل رود»، «به قول پرستو»، «منظومه ظهر روز دهم»، به اضافه ی مجموعه «در کوچه آفتاب» است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از آن است که گرچه امین پور در تمام دوره های زندگی ادبی وشعریش تابع اندیشه های محوری و مرکزی انقلاب بوده است و قلم وشعرش در جهت خدمت به ضرورت های این عقیده حرکت نموده است؛ اما با گدر زمان سیر حرکت او به سمت رهایی همه بشریت تغییر کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Societal concerns poem Kaiser Aminpoor

نویسندگان [English]

  • esmail naderi 1
  • mohamad mahdi roushan 2
  • Neman onegh 3
چکیده [English]

Assistant professor of Arabic language and literature in Payam Noor University
Contemporary poetry has given priority to social issues on its theme. In this regard, it presented some great poets to history. These poets attempted to develop the image of social issues and solve the social problems .Kaiser Amin pour is one of them. social issues was major concern of Amin pour therefore he composed several poems about this issue .in this research we investigate the reflection of social issues on poem's of this great poet of Islamic revolution . the method which is used in this research is both quantative and qualitative . The results of investigation show that although Amin pour always was loyal to Islamic revolutions thoughts but during his art life he changed his idea to greater goal i.e. freedom of all human kind . The trace of this new idea is obvious in his recent poems
Key words: Kaiser Amin pour, society, freedom, peace, injustice, holy war (Jihad)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aminpoor Kaiser
  • Community
  • Freedom
  • Peace
  • oppression
ابوالقاسمی، سیّده مریم؛ علیه­پور، شهلا (1388). «بررسی جلوه­های اندیشه در شعر قیصر امین پور». مجله تاریخ ادبیّات. شماره سوم. صص 38-5.

اقتصادی­نیا، سایه (1389). «مروری بر کارنامه شعر قیصر امین­پور». نقد و بررسی. نامه فرهنگستان. صص 149-138.

امین­پور، قیصر (1391). مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور. تهران: انتشارات مروارید. چاپ نهم.

ـــــــــ. (1363). در کوچه آفتاب. تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. ج 1.

ایران­زاده، نعمت­الله. (1387). صلح در اشعار قیصر امین­پور. سفر در آینه نقد و بررسی ادبیات معاصر. به کوشش عباسعلی وفایی. تهران: انتشارات سخن.

بهره­ور، مجید؛ نیکخواه، مریم (1391). «جنگ و کودکی در آثار قیصر امین­پور». نشریه ادبیات پایداری. سال سوم. شماره ششم. صص 75-46.

صرفی، محمدرضا؛ هاشمی، سیّدرضا (1390). «دفاع
مقدّس، تعهّد و تحوّل در شعر قیصر امین­پور». نشریه ادبیات پایداری. شماره چهارم. صص 32-17.

روشنفکر، کبری؛ زارع برمی، مرتضی؛ قبادی، حسینعلی (1390). «تحلیل تطبیقی درونمایه­های مقاومت در اشعار «سمیح القاسم»، «حسن حسینی»، «قیصر امین­پور»». فصلنامه پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی. د 2. ش 4 (پیاپی 8). صص 71- 41.

علی­زاده، ناصر؛ باقی­نژاد، عبّاس (1391). «قیصر امین­پور و رویکرد نوستالژیک». مجله بوستان ادب. سال چهارم. شماره دوم. صص 204-175.

فتوحی، محمود (1387). «سه صدا، سه رنگ، سه سبک، در شعر قیصر امین­پور». ادب پژوهی. شماره پنجم. صص 30-9.

گرجی، مصطفی (1387). «بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین­پور، دردهای پنهانی». فصلنامه پژوهش­های ادبی. سال 5. شماره 20.

محقّق، جواد (1387). شکفتن در آتش. تهران: هنر رسانه­ای اردیبهشت.