پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نگاهی به ساقی نامه ، خمریات و دیتی رمب

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

رییس دانشگاه پیام نور آباده

چکیده

چکیده

ساقی نامه گونه ای شعر است که در آن شاعر با استفاده از مفاهیم و مضامین خمری،معانی مورد نظر خود را انتقال می دهد. این گونه شعری از آغاز مورد توجه بسیاری از شاعران بوده است.
در این مقاله به بررسی این گونة شعری پرداخته شده است و سعی گردیده که یک نمای کلی از نقطة شروع آن تا به امروز ارائه شود.از آنجا که مفاهیم شراب و ساقی ارتباط مستقیمی با ساقی نامه دارند،سعی شده است تا اندکی نیز به این موارد پرداخته شود و در آخر ضمن متفاوت شمردن ساقی نامه و خمریات،ویژگی‌های هرکدام بازنموده شده است. همچنین اشعار مشابه ساقی نامه در بعضی کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
از موارد نزدیک به ساقی نامه در ادبیات غربی، اشعار دیتی رمب است که بسیار مورد توجه قرار گرفته و شاعرانی که به این نوع اشعار روی می آورند را شاعران آناکرئونی می گویند.سعی شده است تا با بررسی چند نمونه شعری از این دست، سرچشمه این نوع اشعار در ادبیات غرب هم معرفی شود.
کلیدواژه: باده،ساقی،ساقی نامه،خمریات، دیتی رمب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study about Saghi Name, Khamriat and Dithy ramb

نویسنده [English]

  • Mahmoud Kamali
چکیده [English]

Abstract

Saghiname is a kind of poem which poet describes his idea by using wine concepts. Many poets have noticed to this kind of literature.
In this research, this kind of poem is studied from different dimensions and tried to present a general view of it from start point until today. Since concepts of wine and saghi have a direct connection with Saghiname, these concepts are studied too and finally, conclude that there is differences between Khamriat and Saghiname and their features are shown. also, we study similar poems in some other country.
Some poems are in the west literature those similar to saghi name and are called: Dithy ramb. Some poets have noticed to this kind of poem. These poets are called: anacreonic poets. We have tried to bring some of these verse here and introduce the origin of these poems in the west literature

Keywords: Wine, Saghi, Saghiname, Khamriat, Dithy ramb

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wine
  • Saghi
  • Saghiname
  • Khamriat
  • Dithy ramb