پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

کارکرد حروف ربط تبدیلی در جمله‌های مرکبِ دیوان حافظ

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

موضوع تحقیق حاضر، کارکرد حروف ربط تبدیلی در جمله‌های مرکب دیوان حافظ است. برای این کار، پس از مباحث مقدماتی در خصوص تعاریف و تقسیم‌‌بندی مربوط به حرف ربط تبدیلی و جمله‌ی مرکب، به چهار نوع تأویل و تبدیل حروف ربط تبدیلی اعم از مصدر اصلی، مصدر بدلی، صفت اصلی و صفت بدلی پرداخته شده است. شعر حافظ با حرکت به سوی مسائل علمی، عرفانی و فلسفی و استفاده از واژگانی متعدد با اراده‌ی معانی مجازی و ثانوی آن و با حمل ویژگی‌هایی نظیر درون‌گرایی، عشق‌گرایی، غیررئالیستی اغلب به جمله‌هایی مرکب، پیچیده و انتزاعی نیاز پیدا می‌کند. در این بین، حروف ربط تبدیلی نقش به‌سزایی در وابسته‌سازی جمله‌واره‌های پیرو به پایه، یا وابسته‌سازی جمله‌واره‌های پیرو به جمله‌واره‌های پیرو دیگر ایفا می‌کند. این تأویل‌ها که روی فعل‌های بعد از حروف ربط تبدیلی صورت گرفته و تبدیل به مفرد شده و نسبت به پایه دارای نقش شده‌اند، با شواهدی کافی از دیوان حافظ همراه شده‌اند. کارکرد حروف ربط تبدیلی در دیوان حافظ، تبدیل جمله‌واره‌های پیرو به مفرد و تعیین نقش‌های اصلی و فرعی آن‌ها نسبت به فراکرد پایه در جمله‌های مرکب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conjunctions function of conversion in composites JmlhHay Hafez Review

چکیده [English]

Conjunctions function of conversion in composites JmlhHay Hafez
Review
This study, the performance transform conjunctions JmlhHay is composed of Hafez. To do this, after a preliminary discussion on the definition and conversion of JmlhY TqsymBndy of conjunctions in compound conjunctions conversion to become four kinds of interpretation ranging from the original source, source of imitation, the main character and costume as discussed been. His poems at the scientific, philosophical and mystical and figurative meanings of words and AradhY numerous secondary and transport properties such as DrvnGrayy, ShqGrayy, Ghyrryalysty JmlhHayy often complex, sophisticated abstract and require stems. In the meantime, Conjunctions BhSzayy role in VabsthSazy JmlhVarh‌Hay conversion pursuant to the foundation, or VabsthSazy JmlhVarhHay other followers JmlhVarhHay pursuant to play nicely.... This TavylHa on FlHay conversion occurred after conjunctions and become singular and the baseline has been involved with have been accompanied by ample evidence from Hafez. Conjunctions function of conversion in the Divan of Hafez, JmlhVarhHay become a follower of the singular and defining roles and sub NHa than Frakrd JmlhHay base compound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conjunctions conversion
  • JmlhY ink
  • interpretation
  • Hafez