پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تمثیل روایی و انواع آن در ادب فارسی

نوع مقاله: گردآوری و مروری

نویسنده

دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده

چکیده
تمثیل یکی از مهم‌ترین انواع ادبی است که جایگاه والایی را در ادبیات فارسی به خود اختصاص داده است. مثل، مثال و تمثیل در ادب فارسی به تبعیت از زبان عربی اغلب به جای یکدیگر به کار رفته‌اند و هر یک نامی جدا و خاص خود را ندارند از این رو با پیچیدگی و گره‌خوردگی خاصی در ادب فارسی رو به‌رو هستند. تمثیل را در ادب فارسی از حیث ساختار می توان در دو بخش تمثیل توصیفی(تمثیل کوتاه) که از یک یا چند جمله فراتر نمی رود و شامل تشبیه تمثیلی ، اسلوب معادله ، ارسال المثل و استعاره ی تمثیلیه می باشد – که در این مقاله مورد بحث قرار نگرفته- و تمثیل روایی (تمثیل گسترده) که بیشتر شکل داستانی دارد و در آن تمثیل در قالب داستان مطرح است، مورد بررسی قرار داد. در این مقاله تلاش شده است با بررسی انواع تمثیل روایی، تفاوت و تشابه های موجود با سایر انواع آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه: تمثیل روایی ، فابل ، پارابل ، رمز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative allegory and its different types in Persian Literature

نویسنده [English]

  • mahbubeh abdollahi
university pnu tabriz
چکیده [English]

Narrative allegory and its different types in Persian Literature

Abstract
Allegory is one of the most important literary type owning a prominent position in Persian Literature. Proverb, example and allegory are often interchangeably used in Persian Literature following Arabic language, and neither of them has its own separate and special name. So they face with a special complexity and entanglement. Regarding the structure, in Persian Literature, allegory can be divided into two parts: descriptive allegory (short parable) which contains only one or two sentences and includes simile metaphor, equation of techniques, proverbs, allegoric metaphor, which have not been discussed in this article, and narrative allegory (broad allegory) which looks much like a story and this case, allegory has been mentioned in the form of a story. This study aims to examine the existing differences and similarities by reviewing a variety of narrative allegory.
Key words: narrative allegory , Fable, parable, allegory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : narrative allegory
  • Fable
  • parable
  • allegory