پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق از منظر ناسازواری‌های هنری

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه رازی

چکیده

شاعران امروز با همنشین نمودنِ گونه‌هایِ ناهمگون و پیوند مفاهیم متناقض، شیوه‌ی هنجارین برخورد با واژگان را مورد تعرّض قرار می‌دهند. از این منظر، بخش وسیعی از نوآوری‌های زبان ادبی شاعران معاصر ایران و عراق - با توجّه به قرابت‌های خاصّ فکری و فرهنگی- در گستره‌ی تصویرپردازی‌های بدیعِ «متناقض‌نما» نمود یافته است. بدیهی است که ابهام چنین تصاویری باعث می‌شود که ذهن مخاطب در فضایی ناشناخته سیر نماید که اگرچه در نگاه نخست، با باورهای محتوم وی چندان هم‌خوانی ندارد، امّا پس از اندک درنگی، ناخواسته به همراهی با شاعر اقناع شود و از زیبایی‌های نهفته در ناسازواریِ هنری وی لذّت ‌بَرد. بر این اساس باید گفت، آفرینش تصاویر ادبی شاعران معاصر ایران و عراق در پوشش «متناقض‌نمایی»‌، هرگاه که با نوآوری هدف‌مند آنان همراه بوده و به ایجاد پیوندهای عمیق میان واژگان متضاد منجرگشته‌،

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شاعران معاصر ایران و عراق با هم‌ساز نمودنِ واژگان ناسازوار، مخاطبان را در ژرفنای رفتارهای غیر معمولی غوطه‌ور ساخته‌اند که اغراض مشترک و قابل مقایسه‌ای را دنبال می‌کند و احساسات مخاطبان را در یک سطح تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative approach to art Paradoxically in the contemporary poetry of Iran and Iraq

نویسنده [English]

  • faroogh nemati 1
1 Payame Noor
چکیده [English]

Defamiliarisation mean, sometimes the fusion error is obtained when combining them together for the audience, is unexpected. Companion to contemporary poets such heterogeneous and linked by conflicting concepts, normative ways of dealing with words that attack. From this perspective, a wide range of innovative literary poets in Iran and Iraq, with particular attention to the intellectual and cultural affinities in the range of paradoxical phenomenon has manifested Tsvyrprdazyhay. Clearly, the ambiguity of such images makes the reader's mind in unknown space journey that although at first glance, to manifest his beliefs so inconsistent, but after a short journey, along with the poet's unwanted persuasion and beauty lies in his artistic Nasazvary enjoy. Accordingly, it must be said, created a literary picture of contemporary poets of Iran and Iraq Paradoxically covered when they are accompanied with meaningful innovations and creating deep connections between words opposite Mnjrgshth, poetry, art, immersed in an aura of pure imagination and the audience to explore the subtleties hidden in the layers of meaning that words evoked.
The authors work is based on this research, the answer is: What are the main theme that is shared in poems by contemporary poets of Iran and Iraq, and has led to inconsistent terminology combining the semantic field of the challenges of the language?
The findings show that contemporary poets of Iran and Iraq to accommodate the paradoxical words

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Comparative Literature"
  • "contemporary poetry of Iran and Iraq"
  • "Oxymoron Paradoxical"
  • "Defamiliarisation"
قرآن کریم

اخوان­ثالث، مهدی (1335) «زمستان»، تهران: انتشارات زمان، چاپ اوّل.

------(1344) «از این اوستا»، تهران: انتشارات مروارید، چاپ اوّل.

------(1357) «دوزخ، اما سرد»، تهران: انتشارت توکا، چاپ اوّل.

------(1375) «آخر شاهنامه»، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سیزدهم.

------(1379) «در حیاط کوچک پاییز، در زندان» تهران: انتشارات زمستان، چاپ یازدهم.

------(1387) «ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم»، تهران: انتشارات زمستان، چاپ هفتم.

امین­پور، قیصر (1389) «مجموعه­ی کامل اشعار قیصر امین­پور»، تهران: مروارید، چاپ چهارم.

اوحدی، مهرانگیز (1390) «تصویرهای نو در شعر کُهن: غزلهای مولانا، سعدی و حافظ»، تهران: دستان، چاپ اوّل.

ایگلتون، تری (1368) «پیش­درآمدی بر نظریه­ی ادبی»، ترجمه­ی عباس مخبر، نشر مرکز، چاپ اوّل.

بهداروند، ارمغان (1388) «این روزها که می­گذرد: زیباشناسی و سیر تحوّل شعر قیصر امین­پور»، انتشارات نقش جهان، چاپ اوّل.

البیاتی، عبدالوهاب (1995) «الأعمال الشعریة»، المجلد الأوّل والثانی، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.

جرجانى، عبدالقاهر (1954) «أسرارالبلاغة»، تحقیق هـ. ریتر، طبع إسلامبول.

چناری، امیر (1377) «متناقض­نمایی در شعر فارسی»، تهران: نشر و پژوهش فروزان روز، چاپ اوّل.

حسن­پور آلاشتی، حسین و محمدعلی باغبان (1386) «متناقض نمایی در قصاید خاقانی»، تبریز: نشریه­ی دانشکده­ی ادبیّات و علوم انسانی، علمی-پژوهشی، شماره­ی206، صص18-1.

حسن­لی، کاووس (1391) «گونه­های نوآوری در شعر معاصر ایران»، تهران: نشر ثالث، چاپ سوم.

دیچز، دیوید (1366) «شیوه­های نقد ادبی»، ترجمه­ی غلامحسین یوسفی و محمد تقی صدقیانی، تهران: انتشارات علمی، چاپ اوّل.

السعدیة، نعیمة (2007) «شعریةُ المفارقة بین الإبداع والتلقی»، مجلّة کلیّة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، کلیّة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیصر- بسکرة (الجزائر)، العدد الأوّل، صص41-22.

شبانة، ناصر (2002) «المفارقة فی الشعر العربی الحدیث»، الناشر: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى.

شفیعی­کدکنی، محمدرضا (1368) «شاعر آینه­ها: بررسی سبک هندی و شعر بیدل»، تهران: آگاه، چاپ دوّم.

شمس قیس رازی (1314) «المعجم فی معاییر اشعار العجم»، تصحیح علامه قزوینی و استاد مدرس رضوی، مطبعة مجلس.

صیادی­نژاد، روح­الله (1389) «متناقض­نما در شعر معاصر عربی: براساس شعر "محمود درویش"، "أمل دنقل" و "سعدی یوسف"»، مجلّه­ی زبان و ادبیّات عربی (مجلّه­ی ادبیّات و علوم انسانی سابق)، علمی-پژوهشی، سال اوّل، شماره­ی دوّم، صص96-73.

علی­پور، مصطفی (1387) «ساختار زبان شعر امروز: پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر»، تهران: فردوس: چاپ سوم.

فتوحی رود معجنی، محمود (1389) «بلاغت تصویر»، تهران: سخن، چاپ دوّم.

کریمی­فرد، غلام­رضا و فرزانه مهرگان (1391) «پارادوکس، خاستگاه و پیشینه­ی آن در بلاغت عربی»، مجلّه­ی انجمن ایرانی زبان و ادبیّات عربی، علمی- پژوهشی، شماره­ی19، صص173-145.

المتنبی، (1938) «دیوان المتنبی»، المجلد الأوّل والثّانی، القاهرة: دار الکتاب العربی، الطبعة الثانیة.

محبّتی، مهدی (1380) «بدیع نو: هنر ساخت و آرایش سخن»، تهران: سخن، چاپ اوّل.

مدرّسی، فاطمه و الناز ملکی (1387) «متناقض­نمایی در شعر فروغ فرخ­زاد»، فصل­نامه­ی ادبیّات فارسی، علمی-ترویجی، سال چهارم، شماره­ی11، صص17-

مرتضایی، جواد (1385) «نقد و تحلیـل پارادوکس در روند و سیر تاریخی و بلاغی»، مجله­ی علمی- پژوهشی دانشـکده­ی ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره­ی دوّم، شماره­ی چهل و هفتم، صص235-217.

مظفری، علی­رضا (1381) «خیل خیال: بحثی پیرامون زیباشناسی صوّر خیال شعر حافظ»، ناشر دانشگاه ارومیه، چاپ اوّل.

مقدادی، بهرام (1378) «فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر»، تهران: فکر روز.

میراحمدی، سیّدرضا و دیگران (1392) «تحلیل و بررسی ارایه متناقض نمایی در نهج البلاغه»، نشریه­ی علوم قرآن و حدیث (حدیث پژوهی)، علمی-پژوهشی، شماره­ی9،صص280-255.

میرجعفری، سیّد رضا (1388) «درکنار سهراب: تحلیلی بر هشت کتاب سهراب سپهری»، انتشارات مرسل، چاپ اوّل.

واعظ، بتول و نیــره صــــــدری (1391) «خاستــــگاه متـــــــــناقض­نمایی در سبک­شناسی»، فصل­نامه­ی متن پژوهی ادبی، شماره­ی52، صص160-132.

وحیدیان­کامیار، تقی (1379) «بدیع از دیدگاه زیبایی­شناسی»، تهران: دوستان، چاپ اوّل.

همایی، جلال­الدین (1364) «فنون بلاغت و صناعات ادبی»، انتشارات توس.

یوسف، سعدی (1988) «الأعمال الشعریة»، المجلدان الأوّل والثانی والثالث، بیروت: دار المدى، الطبعة4.

Abrams,M.H.A. Glossary of Literary Terms, Holt Rinehart and Winston, sixth Edidtion,U.S.A, 1993.

Gary, Martin. A Dictionary of Literary Terms, Sixth impression, Hongkong Longman,1990.