پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

شاهنامه وداستانک بررسی تطبیقی داستان‌های «بهرام و لنبک آبکش» و «که و مه» از شاهنامه با قالب داستانک یا «مینی‌مال»

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

چکیده
ادبیات کهن فارسی به دلیل عمق محتوی و وسعت دامنه، مسائل پژوهش نشده‌ی فراوانی دارد. یکی از قالب-های ادبی در متون گذشته‌ی فارسی، ساختار داستانی مینی‌مال است در ادبیات کلاسیک ایران نمونه‌های فراوانی می‌توان یافت که از بسیاری جهات قابل انطباق با این‌گونه‌ی جدید ادبی هستند. فرضیه‌ی نگارندگان بر این است که برخی داستان‌های کوتاه شاهنامه، از لحاظ پیرنگ و پیام اخلاقی با داستان‌های مینی‌مال مطابقت دارد. روش این پژوهش،توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای است. در پایان به این نتیجه می‌رسیم که انطباق الگوی ساختاری مینی‌مالیسم با داستان‌های شاهنامه علاوه بر منطبق بودن و مشابهت با مؤلفه‌های مینی‌مالیستی، برخی از تفاوت‌های ساختاری این داستان‌ها را نیز نشان می‌دهد.روش این پژوهش،توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای است. در پایان به این نتیجه می‌رسیم که انطباق الگوی ساختاری مینی‌مالیسم با داستان‌های شاهنامه علاوه بر منطبق بودن و مشابهت با مؤلفه‌های مینی-مالیستی، برخی از تفاوت‌های ساختاری این داستان‌ها را نیز نشان می‌دهد.
کلید واژه: مینی‌مالیسم، شاهنامه فردوسی، داستان، که و مه، بهرام ولنبک آبکش.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Shahname & Short Story Comparative Study of (Bahram va lonbake Abkesh) and (Keh va Meh) with Minimal format

چکیده [English]

Abstract
The ancient Persian literature is containing the contextual depth, intellectual movements, and the contemporary issues such as story. One of methods of literary forms is Novel in the ancient Persian texts. There are many examples in Iran classical literature that is matched with literary genres. The authors suppose that some short stories of Shahnameh are matched with the minimal stories due to structure, plot and moral message. This point shows Ferdusi’s skills in the different(short, middle and long) stories to express Iranian Behaviores. This study is analytical-descriptive due to library sources, it concludes that Shahnameh short stories are not completely matched with the structural models of minimalism movement, and their differences are visible in comparison with minimalism structure.
Keywords: Ferdusi Shahnameh, Minimalism movement, Story, Keh va Meh, Bahram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdusi Shahnameh
  • Minimalism movement
  • story
  • Keh va Meh
  • Bahram
- امین الاسلام، فرید، (1381)، نگرشی بر داستان­های مینی­مالیستی، تهران: همداد.

-جعفری،اسدالله،(1389)نامۀ باستان در بوتۀداستان،تهران:علمی و فرهنگی.

- جزینی، جواد، (1378)،کارنامه، «ریخت­شناسی داستان­های مینی­مالیستی»، دوره اول،شماره ششم:67-49.

 - رضی، احمد و سهیلا روستا، 1388، «کمینه­گرایی در داستان­نویسی معاصر»، پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی        دانشگاه اصفهان، شمارۀ دو:90-77.

-..........................................(بهار و تابستان 1390)ادبیات عرفانی،نظام داستان پردازی در حکایت­های کوتاه کشف المحجوب،دوره2،شماره4 :113-87.

حسام پور،سعید،(بهار 1388)،شعرپژوهی،بررسی تطبیقی ساختار داستان های شیر وگاو کلیله و دمنه با افراسیاب و سیاوش از شاهنامه،دوره1،شماره1 :89-73.

-سرّامی،قدمعلی(1372)از رنگ گل تا رنج خار-شکل شناسی داستان های شاهنامه،تهران:علمی وفرهنگی.

- سلیمانی، محسن، (1372)، واژگان ادبیات داستانی، تهران:آموزش انقلاب اسلامی.

- شمیسا، سیروس(1373)، انواع ادبی، تهران: فردوس.

- صادقی نژاد، رامین، (بهار وتابستان1389)، پژوهش نامۀ ادب حماسی ،مولانا و مینی­مالیسم«بررسی داستان­های مینی­مالیستی در دیوان کبیر»،دوره 5-6،شماره6:395-375.

- فردوسی، ابوالقاسم،(1388) شاهنامه،ج6، تصحیح جلال خالقی مطلق و محمود امید سالار، تهران: مرکز نشر دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

-گوهرین،کاوه،(بهار77) آدینه، آیندهرمانوشتاب زمان، شمارۀ 132و133: 63-57.

- میرصادقی، جمال، (1375)، عناصر داستان ، تهران: سخن

- میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی(ذوالقدر)،(1377)، واژه­نامۀ هنر داستان نویسی، تهران: مهناز.

- یونسی، ابراهیم، (1351)، هنر داستان نویسی،  تهران:  امیرکبیر.