پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تحلیل بینامتنی رستاخیز نباتی در اساطیر ایران و مصر (مطالعه موردی: کیخسرو و حورس)

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه/ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجو. تهران. دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
روایت‌های اساطیر ملل مختلف به دلیل بنیادهای کهن‌الگویی و ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان‌ها، داستان‌هایی بدون ارتباط با یکدیگر نیستند بلکه ارتباطی تنگاتنگ میان این اساطیر وجود دارد. اقوام گوناگون بر اثر زمان، مکان و جغرافیای خاص دریافت‌هایی متفاوت از یک واقعیت اسطوره‌ای دارند که این امر می‌تواند با نظریه بینامتنیت همخوانی داشته‌باشد.
با بهره‌گیری از نظریه بینامتنیت می‌توان به دریافتی عمیق‌ از متونی که بر بنیاد اسطوره‌ها شکل گرفته‌اند، دست یافت. بر اساس این نظریه هیچ متنی مستقل از متون دیگر نیست و هر متن، بینامتنی از متن‌های پیشین است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و هدف بازنمایی و بیان ویژگی‌های مشترک میان دو روایت اسطوره‌ایِ رستاخیز نباتی در ایران و مصر (کیخسرو و حورس)، بر اساس نظریه بینامتنیت، این نتیجه به دست آمده‌است‌ که این دو روایت، ویژگی‌های مشترکی داشته و از بسیاری جهات همگون هستند‌. به این ترتیب، "نحوه تولد و پرورش یافتن"، "ارتباط با خورشید"، "وجود و حضور الهه باروری"، "دشمن و نابودگر"، "رستاخیز و انتقام‌گیری" و "یاری رساندن به مردگان" از گزاره‌های مشترک میان این دو روایت می‌باشد. از دستاوردهای اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل ویژگی‌های مشترک برای دست یافتن به بینامتنیت، میان این دو روایت اسطوره‌ای است.
کلید واژه‌ها: اساطیر ایران و مصر، رستاخیز نباتی، تحلیل بینامتنی، کیخسرو، حورس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intertextual analysis resurrection plant in Iran and Egypt mythology )Case study: Keykhosro and Hores)

نویسندگان [English]

  • hoseinali ghobadi 1
  • zahra fathi 2
چکیده [English]

Abstract
Mythological narrative nations because the archetypal foundations and Rooted in human unconscious, the stories are not unrelated to each other but there are a close relationship between these Mythology. Different races can be caused by time and Specific geography has different received from a true mythic, that it would be compatible with the theory of intertextuality. Using the theory of intertextuality you can get deeper into the text, which was formed based on myths. According to this theory, no text is not independent of the other and any text intertextual the previous text. The study utilizes a descriptive – analytical the purpose of representation and expression of the common features between the two versions of the myth of resurrection plant in Iran and Egypt) Keykhosro and Hores), according to the theory of intertextuality The results obtained in the two versions share the same characteristics and are similar in many ways . In this way, “How birth and Nurturing”, “Relation to Sun”, “The existence of the goddess of fertility”, “The enemy and Terminator”, “Resurrection and revenge” and “Assist the Dead” is the joint propositions between the two versions. The outcomes of this research Analysis of these features to achieve is intertextuality between the two versions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iranian and Egyptian mythology
  • the resurrection plant
  • intertextual analysis
  • Keykhosro
  • Hores