پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

جلوه های ادبی و هنری در ریاض العارفین

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
از هنگامی که تصوف به صورت یک نهاد شناخته شدة اجتماعی درآمد، زبان و نظام نشانه شناسی خاص آن نیز به وجود آمد و اصطلاحات ویژه‌ای پدیدار شد که در درون این نهاد بار معنایی خاصی داشت و برای ناآشنایان به این مکتب نامفهوم بود.
صوفیانی که تجربه‌های ناب شخصی داشته‌اند تصاویر و تعابیر شخصی مختص به خود دارند و فردیت و خلاقیت آنها را از خلال تصویرهای ابتکاری می‌توان کشف کرد، اما صوفیان مقلد که صرفاً با خواندن آثار متقدمان با زبان تصوف انس گرفته‌اند و تصویرها و نمادهای متداول در ادبیات صوفیه، ملکة ذهن ایشان شده، رنگ و بوی فردیت در شعر و سخنشان نمی توان یافت. آنها از تعبیرها و تصویرهای عمومی بهره می‌گیرند.
مع الوصف، در این مقاله بر آنیم تا ضمن بر شمردن جلوه های هنری کتاب ریاض العارفین، حتی المقدور تصاویر خیال و مسایل زیبایی شناسی ابداعی و ممتاز آن را در پیش دیده خوانندگان فراهم آوریم و تا حدودی دنیا و تجربه درون و برون وی را بشناسانیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

literary and article device of Riyadh Al Arefin

نویسنده [English]

 • Mohsen Momen
چکیده [English]

After Sufism was created as a known social institution, its proper language and semiotic system were also created, thus a special jargon with its own connotations, nonsense to those unfamiliar was revealed. Sufis having personal pure experience, have their own imaginations and personal interpretations in literature and their uniqueness and creativity can easily be recognized through their innovative images, while the imitator Sufis who merely gets acquainted with Sufism via reading the progenitors’ works and the common symbolic images in the Sufism literature, stuck in their minds,therefore the color and smell of individuality cannot be found in their produced poetry and speeches since they take advantage of public images and interpretations.
In this paper, however, in addition to discovering the artistic manifestations in Riyadh Al-Aryfyn, we provide readers, as much as possible, the illusionistic images and the created aesthetic issues so as to introduce them, to some extent, their inner and outer side experiences and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 'Mohaghegh Bidgoli'
 • "Riyadh Al Arefin"
 • "literary device"
 1. افشار، ایرج،1385، فرهنگ ایران زمین، چ3، تهران: سخن
 2. برتلس، یوگنی ادواردویچ،2536، تصوف و ادبیات تصوف، ترجمه سیروس ایزدی، چ1، تهران: امیرکبیر
 3. بولتن، مارجری،1374، کالبد شناسی نثر (ترجمه احمد ابو محمود) چ1، تهران: زیتون
 4. بهار، محمدتقی،1369، سبک شناسی نثر، چ5، تهران: امیرکبیر
 5. پورنامداریان، تقی،1375، رمز و داستانهای رمزی، چ4، تهران: علمی و فرهنگی
 6. حلبی، علی اصغر ، 1376، مبانی عرفان و احوال عارفان، چ1، تهران: اساطیر
 7. رستگار فسایی، منصور،1380، انواع نثر فارسی، چ1، تهران: سمت
 8. رکنی یزدی، دکتر محمد مهدی،1383، برگزیدة کشف الاسرار، چ5، تهران: سمت
 9.  زرین کوب عبدالحسین، 1369، ارزش میراث صوفیه، چ6، تهران: امیرکبیر
 10. سرامی، قدمعلی، 1369، از خاک تا افلاک، چ1، بی جا: چاپ تابش
 11. شاملو، ولی قلی بن داود قلی،1374، قصص الخاقانی، تصحیح حسن سادات ناصری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 12. شعار، جعفر،1368 و زین العابدین مؤتمن،گزیده اشعار صائب تبریزی، چ1، تهران: چاپ و نشر بنیاد
 13. شفیعی کدکنی، محمدرضا، 1380، ادوار شعر فارسی، چ1، تهران: سخن
 14. شمیسا، سیروس، 1378، سبک شناسی نثر، چ3، تهران: میترا
 15. ـــــــــــــــ ،1374، سیر رباعی، چ2، تهران: فردوس
 16. عطار، فرید الدین،1372، تذکرة الاولیا، به کوشش محمد استعلامی، چ7، تهران: زوار
 17. کرمانی، اوحدالدین،1336، دیوان رباعیات، به کوشش احمد ابومحبوب و مقدمة باستانی پاریزی، چ1، تهران: سروش
 18. موسوی اردبیلی، فخرالدین،1357، تاریخ اردبیل و دانشمندان، مشهد: چاپخانه خراسان