پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی عناصر داستانی، در داستان "شیطان و دوشیزه پریم" اثر پائولو کوئیلیو

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

2 کارشاس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ادبیات پیام نور

3 دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ادبیات پیام نور

چکیده

چکیده
داستان، برشی از رخدادهای زندگی (واقعی یا خیالی) در قفس خیال انگیز فکر نویسنده است که آگاهانه در کمند زمان و مکان آرام گرفته اند. فضای متمرکز ذهن نویسنده، گزارش این حوادث را از سرگردانی در بیکران هستی رهایی بخشیده تا روایت آنها با خواننده به اشتراک گزارده شود و این، هنرِ نویسنده است. داستان در ادبیات امروز جهان، تبلور خلاقیت نویسندگانی است که در آفرینش آثار داستانیِ تازه، مورد اقبال خوانندگان هستند. پائولو کوئیلیو از این دست نویسندگان است. تحلیل ساختار عناصر داستانها، بررسی تفکرات حاکم بر آثار را ممکن ساخته و این امکان ما را از لابلای پیچ و خم ذهن نویسندگان می گذراند. روایت داستانِ "شیطان و دوشیزه پریم" کشمکش بین نیروهای نیکی و پلیدی، نوع برخورد شخصیتها با مقوله ی قدرت و انتخابگری آنها است. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، در حیطه ی نقد ساختاری می کوشد عناصر سازنده ی داستان را بررسی و توصیف نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing elements of story of "The devil and miss prym" by Paulo Coelho

نویسندگان [English]

  • akbar shamloo 1
  • Ahmad Mohammadi 2
  • maryam moradi 3
3 author2
چکیده [English]

Abstract
A story, is a piece of life events (real or imaginary) settled in time and space rope deliberately. The author's focused mind has liberated reports on such events in the cage of the author's fancy thought, which have been from wandering within infinite entity in order to share their narration with readers, which is the author's art. In literature, story is manifestation of those author's creativity who is welcomed by readers in creating new narrative works. Paulo Coelho amongst these contemporary author's. To analyze element of stories structuralisticly make study of thoughts dominating such works possible. And this possibility takes us through spirals of author's minds. "The devil and miss prym" is told in relation to the conflicts between forces of nobility and filth, how characters treat the subject of power, and the selectivity. This paper with descriptive-analytical method relates to structural analysis, trying to analyze and describe elements constituting the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: structuralism
  • elements of story
  • literary criticism
  • Paulo Coelho
  • the devil and miss prym
احمدی، بابک (1379). ساختار و تأویل متن.  تهران: نشر مرکز.

اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان. اصفهان: انتشارات فردا.

اسکولز، رابرت (1379). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: نشر آگه.

بنت، اندرو؛ رویل، نیکلاس (1388). مقدمه­ای بر ادبیات نقد و نظریه. ترجمه احمد تمیم­داری. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

بی­نیاز، فتح­اله (1392). درآمدی بر داستان­نویسی و روایت­شناسی، با اشاره­ای موجز به آسیب­شناسی رمان و داستان کوتاه ایران. چاپ سوم. تهران: افراز.

داد، سیما (1387). فرهنگ اصطلاحات ادبی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مروارید.

شمیسا، سیروس (1387). انواع ادبی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مروارید.

کالر، جاناتان (1389). نظریه ادبی. ترجمه فرزانه طاهری. چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.

کوئیلیو، پائولو (1379). شیطان و دوشیزه پریم. نشر کاروان.

میرصادقی، جمال (1385). عناصر داستان. چاپ پنجم. تهران: انتشارات سخن.