پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تحلیل روایت شناختی قصه ی صدر جهان در مثنوی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

مدیر گروه ادبیات استان البرز

چکیده

قصّه و حکایت، موضوع اصلی تحلیل نظریۀ روایت شناسی است. در حوزۀ روایت شناسی با تلفیق نظریات مختلف، ابعاد گوناگون قصّه را مورد بررسی قرار می دهیم.
در پژوهش حاضر، تلاش شده است، با توجه به نظریات و شیوه های روایت شناسان معروفی چون تودروف، پراپ، گریماس، برمون، ژنت ،بارت و ... سبک روایی داستان را از منظر عاشق و جایگاه آن مورد بررسی قرار دهیم.
در متون عرفانی اولین و مهمترین عنصر معرفت عشق است. به همین دلیل در این داستان عاشقانه در تلاشیم تا این داستان را از منظر عشق و جایگاه آن مورد پژوهش قرار دهیم.
به طور کلی قصه را به صورت جداگانه در آغاز تحلیل روایی کرده و سپس به بررسی جایگاه عشق در این داستان می پردازیم.
در قصّه عاشقانۀ صدر جهان، که از عمیق ترین و روایی ترین داستان های مثنوی است مقوله عشق جایگاه اساسی و تعیین کننده دارد.از اینرو کوشیده ایم، در این مقاله نقش وجودی مولانا و قدرت روایتگری وی مورد تحلیل و بررسی روایت شناختی قرار گیرد.بنابراین کوشش نویسنده بر آن بوده تا با استفاده از آرای روایت شناسان معروف و صاحب نظر و با توجه به شخصیت و شگردهای روایتگری مولانا به این داستان نغز، نگاهی دگرگون و جدید افکنده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

naratology analysis of Sadr jahan in masnavi

نویسنده [English]

 • majid sarmadi
چکیده [English]

anedote and story is the most subject in narratologies analysis. in narratology we collection different theories to survey various dimention of story.
in this reaserch we used from the famous and well known narratologiest's opinion like ' todorv, propp, greimas, bermon, genette , barthes' and etc to survey the story in viewpoint of love and its position.

in mystic texts the first and the most important thing is cognition of love.at first we separatly analysis the story and then survey viewpiont of love.

in ' sadr jahan' story which is one of the most validity and one of the deepest in masnawi's narratives , love has basic and important position , therefore we tried to survey the power of mollana's narratology.

in this resaerch the writer tried to use from famous narratologies votes and opinions to find new view point of mollana's personality and his poly narratology to this mist story.

کلیدواژه‌ها [English]

 • love
 • Love Narratives
 • Mollana
 • Narratology
 • Masnawi Maenavi
 1. اخوت،احمد (1371) دستورزبانداستان،اصفهان: نشرفردا.
 2. اسکولز،رابرت (1379) درآمدیبرساختار‌گراییدرادبیات،ترجمۀفرزانهطاهری،تهران: آگه.
 3. پورنامداریان،تقی (1374) دیدارباسیمرغ،تهران: پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.
 4. تایسن،لُیس (1387) نظریه‌هاینقدادبیمعاصر،ترجمۀمازیارحسین زادهوفاطمهحسینی،تهران: نگاهامروزو حکایتقلمنوین.
 5. تودروف،تزوتان (1379) بوطیقایساختار‌گرا،ترجمۀمحمدنبوی،تهران: آگه.
 6. تولان،مایکلجی (1383) در‌آمدینقادانه- زبان‌شناختیبرروایت،ترجمۀابوالفضلحرّی،تهران: بنیادسینماییفارابی.
 7. ریکور،پل (1383 و 1384) زمانوحکایت،ج 1 و 2،ترجمۀمهشیدنونهالی،تهران: گامنو.
 8. ریمونکنان،شلومیت (1387) روایتداستانی،بوطیقایمعاصر،ترجمۀابوالفضلحرّی،تهران: نیلوفر.
 9. زرین‌کوب،عبدالحسین (1378) صدایبالسیمرغ،تهران: سخن،چاپسوم.
 10. مککی،رابرت (1389) داستان،ساختار،سبکواصولفیلمنامه-نویسی،ترجمۀمحمدگذر‌آبادی،تهران: هرمس،چاپپنجم.
 11. مولوی، جلال الدین رومی بلخی (1388)، مثنوی معنوی، چاپ چهارم، تهران: کاروان.
 12. میرصادقی،جمال (1376) عناصرداستان،تهران: شفا.
 13. وبستر،راجر (1382) پیش‌درآمدیبرمطالعۀنظریۀادبی،ترجمۀالههدهنوی،تهران: روز‌نگار.
 14. هارلند،ریچارد (1382) درآمدیتاریخیبرنظریۀادبیازافلاطونتابارت،ترجمۀعلیمعصومیودیگران،تهران: چشمه.
 1. Todorov, T.(1977) The Poetics of Prose, Oxford: Blackwell.
 2. Tolan, Michael, Narrative(2002) A Critical Linguistic Introduction, London and New York: Routledge.
 3. Traugott, E. and pratt, M.L(1980) linguistics for Students of literature, New York:Harcourt Brace Jovanovich.