پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی زمینه‌های دلتنگی( نوستالژی ) در تاریخ جهانگشای جوینی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه قم

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

یکی از کتاب‌های قرن هفتم هجری تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی است که به نثر فنّی و فاضلانه‌ای نگاشته شده است. این کتاب که در دورة مغولان (تألیف: 658 ـ650) به نگارش در آمده است، از نظر ادبی و تاریخی ارزش فراوانی دارد. عطاملک که خود شاهد قتل و کُشتار مغولان در ایران بوده، بسی از این موارد را در کتاب خود بیان کرده است. چنین فردی طبیعتاً نسبت به مسایل پیرامون خود بی توجه نخواهد بود و ویرانی‌های روزگار را تاب نخواهد آورد. افسوس گذشته و بیان فضای نا‌بسامان ایران و ایرانی درکُل کتاب دیده می‌شود. در این مقاله اثبات شد که نوستالژی جمعی مرتبط با اجتماع در تاریخ جهانگشا بیش از نوع فردی آن وجود دارد و جوینی با استفاده از کارکردهای زبانی به خوبی توانسته است این غم و افسوس را به نمایش بگذارد.
یکی از کتاب‌های قرن هفتم هجری تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی است که به نثر فنّی و فاضلانه‌ای نگاشته شده است. این کتاب که در دورة مغولان (تألیف: 658 ـ650) به نگارش در آمده است، از نظر ادبی و تاریخی ارزش فراوانی دارد. عطاملک که خود شاهد قتل و کُشتار مغولان در ایران بوده، بسی از این موارد را در کتاب خود بیان کرده است. چنین فردی طبیعتاً نسبت به مسایل پیرامون خود بی توجه نخواهد بود و ویرانی‌های روزگار را تاب نخواهد آورد. افسوس گذشته و بیان فضای نا‌بسامان ایران و ایرانی درکُل کتاب دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nostalgia in Tarikh-i-jahan-gusha of Juwayni

چکیده [English]

Tarikh-i-jahan-gusha is one of the historical book in seventh century that has written in technical and skilful prose. this book that has written in Mongol period (650-658) in sense of history and literary form plays very important role. Ata malik who himself was observer of many slaughters and killings of Mongols in Iran has explained many of them in his book. this person naturally is not inattentive about his environs and won't tolerate desolation of his age. regretting about past time and explaining the chaos situation of Iran and Iranian people is seen in whole book. in this article is proving that in Tarikh-i-jahan-gusha the social nostalgia is more than personal nostalgia and Juwayni by using lingustic function could show this regret and worry properly.
Tarikh-i-jahan-gusha is one of the historical book in seventh century that has written in technical and skilful prose. this book that has written in Mongol period (650-658) in sense of history and literary form plays very important role. Ata malik who himself was observer of many slaughters and killings of Mongols in Iran has explained many of them in his book. this person naturally is not inattentive about his environs and won't tolerate desolation of his age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juwayni
  • Tarikh-i-jahan-gusha
  • nostalgia
  • Individual
  • Collective