پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تحلیل تطبیقی رنگ درکتاب های داستانی نوشته شده و ترجمه شده به فارسی برای کودکان بر اساس الگوی پینتر (2008)

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسنده

دانشگاه پیام نور: قاین

چکیده

امروزه کتاب‌های کودکان یکی از وسایل ارتباط جمعی برای آنان محسوب می‌شود که در انواع متعدد آموزشی، هنری، فرهنگی و غیره کودک با آن سروکار دارد. از طرف دیگر کودکان هنوز تسلط کامل بر ارزشیابی محتوای کتاب‌ها را ندارند، می‌توان گفت که تصاویر نقش پررنگ‌تری را در این دوره ایفا می‌کنند؛ چرا که تصاویر سازی کتاب کودک که با معنای مصورساختن متن از لحاظ مطلب و مفهوم با توجه به سن مخاطب است. بنابراین گیرایی یا عدم گیرایی تصاویر می‌تواند سبب گرایش یا عدم گرایش کودک به مطالعه شود، به همین دلیل ارزیابی و تحلیل آنها و تمیزدادن تصاویر مناسب از نامناسب نقش مهمی ایفا می‌کند. رنگ در تاثیر گذاری تصویر از جمله مهمترین عوامل می‌باشد. لذا در این تحقیق ضمن معرفی الگوی پینتر(2008)، 4 کتاب تالیف شده به فارسی و 4 کتاب ترجمه شده به فارسی مرتبط به گروه سنی الف و ب از این منظر بررسی می‌‌شوند. تلاش شد تا کتاب‌های مورد مقایسه از نظر موضوعی یکسان باشند، اولا بطور کلی کتاب‌های داستانی با موضوع آموزش‌های رفتاری کودک در نظر گرفته شد و دوما کتاب‌های تالیف و ترجمه از نظر موضوع نیز همگن انتخاب شدند ( لجبازی، بی ادبی، تغذیه‌ی نامناسب و جیغ کشیدن) تا تاثیر موضوع بر انتخاب رنگ خنثی گردد. تحلیل داده‌ها نشان داد که بطور کلی تفاوت بارز و معنی داری در انتخاب رنگ برای تصاویر کودک در داستان های تالیف و ترجمه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparative study of color in authored and translated children story books in Iran on Painter (2008)

چکیده [English]

Abstract:
Today, Children's books are considered as one of the mass media devices for them in multiple types of educational, artistic, cultural and other ones that children are dealt with. Considering their age, children are not experienced enough to evaluate and analyze the books contents and distinguish appropriate from inappropriate images which plays a more important role than the text in this period. Because the pictures in Children's books are an inevitable part that visualize the text for children. Then the pictures attractiveness or their repel can motivate them to study or not. The color of images is among the most important factors influencing children. In this paper the method proposed by Painter (2008) is selected for color analysis, 4 book written in Persian and 4 books translated into Farsi related to the age group A and B are examined. The selected books are equalized regarding their subjects (pertinacity, screaming, impoliteness, inappropriate diet). Data analysis showed that generally there were not obvious and significant differences in choice of colors for the images of children in the authored and translated stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children's literature
  • picture books
  • visual representation
  • color analysis
آقاگل­زاده، فردوس (1389). «کاربرد آموزه­های زبان­شناسی نقش­گرا در تجزیه و تحلیل متون ادبی». مجلۀ تخصصی زبان و ادبیات دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد. شماره 2. پیاپی 149. صص 21- 1.

اکرمی، جمال­الدین (1389). کودک و تصویر، جستارهایی در تصویرگری کتاب­های کودکان و نوجوانان. جلد دوم. تهران: انتشارات سروش.

اکرمی، جمال­الدین (1384). «بررسی عناصر دیداری در تصویرگری (رنگ،‌ بافت)». کتاب ماه کودک و نوجوان. شماره11. پیاپی143. صص 96-71.

پژوهش، نوشین (1374). ملاک‌ها و معیارهای نقد و نقادی در آثار تصویرگری کتاب کودک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی. دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

پورجم، پروین (1381). تاریخچه و بررسی تصویرسازی کتاب کودک در ایران از شروع فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1345. پایان­نامه دوره کارشناسی. دانشگاه تهران. دانشکدۀ هنرهای زیبا.

حسن­پور، محسن (1388). تصویرسازی. تهران: انتشارات فاطمی.

حسن­پور، محسن (1377). بررسی آثار تصویرگران کتاب کودک انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشی هنر.  دانشگاه تربیت مدرس.

خوانساری، الهام (1377). «بررسی کیفیت تصویر در کتاب­های شعر کودکان 12-7 سال منتشرشده در سال­های 74-70». پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان. شماره 11و 12. صص 121-116.

رضایی، رحمت­الله (1385). هله هوله ضرر داره واسه حسنی خطر داره. تهران: آینده علم و پویش.

سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی(1383). اصول  و ویژگی­های تصویرگری کتاب آموزشی، مجموعه راهنماهای تولید کتاب­های آموزشی -26. تهران: سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی. دفتر انتشارات کمک آموزشی.

صدری، مهران (1366). بررسی کیفیت تصویر در کتاب­های تصویری کودکان ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدۀ علوم.

صفرزاده، مریم (1389). تحلیل گفتمانی چند شعر تعلیمی و غنایی از مولوی: رویکردی سیستمی- نقشی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

عبداللهی، مهتاب (1382). نقش تصویر در پرورش تخیل کودکان. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدۀ هنرهای زیبا.

قایینی، زهره (1391). تصویرگری کتاب­های کودکان: تاریخ، تعریف و گونه­ها. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان.

کوثراحمدی، علی (1373). بررسی تصویرسازی در کتاب‌های کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

گراس، تونی (1385). بیدی بی ادب. ترجمۀ سارا قدیانی. تهران: انتشارات قدیانی.

گراس، تونی (1385). جی جی جیغ جیغو. بازنوشتۀ شکوه قاسم­نیا براساس ترجمۀ محمدرضا مهرافزا. تهران: انتشارات قدیانی.

گراس، تونی (1385). شو شو شکمو. بازنوشتۀ شکوه قاسم­نیا براساس ترجمۀ محمدرضا مهرافزا. تهران: انتشارات قدیانی.

گراس، تونی (1385). لی لی لجبازه. بازنوشتۀ شکوه قاسم­نیا براساس ترجمۀ محمدرضا مهرافزا. تهران: انتشارات قدیانی.

محمدی، محمدهادی (1375). «فرایند آفرینش ادبیت و معنای ادبیات کودکان». پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان. شماره 7. صص 24-8.

مطیع، ماندانا (1392). فلفلی و شیطونک ترس. تهران: انتشارات کیوان.

مطیع، ماندانا (1392). فلفلی و شیطونک جیغ و داد. تهران: انتشارات کیوان.

مقداری، صدیقه­سادات (1389). بررسی زبانشناختی ادبیات کودک برای کودکان در ایران از دیدگاه گفتمان­شناسی انتقادی. رساله دکتری زبانشناسی همگانی. دانشگاه فردوسی مشهد.

موزس، برایان (1381). من ترسویم. ترجمۀ قاسم کریمی. تهران: انتشارات قدیانی.

نیکوسخن، سودابه (1392). «بررسی تأثیر رنگ در کتاب­های داستانی کودک (گروه سنی ج)». فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر. شماره9. صص 24- 2.

 

Award, Barbara (2008). "Looking twice at illustrated books". Reading Horizon. 48(2). 14.

Hannabuss, Stuart (1981). "Sources of information for childrenbook illustration". Journal of librarianship and information science. Vol. 13 (3). 154.

Painter, Clare (2007). Children's Picture Book Narratives: Reading Sequences of images. In A. Mc Cabe, M. O' Donnell and R. Whittater (ed.) Language and education. London and New York: Continuum. Pp. 89-111.

Painter,  Clare (2008). The Role of Colour in Children’s Picture Books: Choices in AMBIENCE. New Literacies and the English Curriculum. Ed.  Lens Unsworth. Routledge publication.

Painter, C.; Martin, J. R. and Unsworth, L. (2012). Reading Visual Narratives, Image Analysis in Children's picture books. USA: Equinox Publishing Ltd.

Rabin, Susie (2006). A descriptive study of how African American are portrayed in award winning African American children s picture book from 1996-2005. Mississippi State. University Utited state.

Tate, Kathleen (2005). A description of the steps taken in the writing and illustrating of a childrens picture book. Ph.D Dissertation. Kean University.

Van Leeuwen T. & Kress, G. (2006).  Reading Images: the Grammar of Visual Design. Routledge publication.