پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

ردپایی از اگزیستانسیالیسم ادبی در داستان «انتری که لوطیش مرده بود» اثر صادق چوبک

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

اگرچه عمدتا داستان های چوبک مهر ناتورالیستی بر پیشانی دارد و اغلب، داستان‌های او را ناتورالیستی می‌دانند ولی تاثیرپذیری برخی از آثار او از دیگر مکاتب ادبی هم قابل تامل و شایسته بررسی است. داستان کوتاه «انتری که لوطیش مرده بود» به زعم ما اثری کاملا اگزیستانسیالیستی است که مطابق با آراء وجودگرایان نوشته شده است و چوبک در آن کوشیده است دیدگاه خود را در مورد وانهادگی، بی هدفی، پوچی و بیچارگی انسان در این جهان، در قالب انتری بی‌صاحب و تنها به نمایش گذارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی عناصر وجودگرایی در این داستان منتخب است؛ برای این منظور ابتدا اصول اعتقادی مکتب اگزیستانسیالیسم را با تکیه بر آراء بزرگان این مکتب شرح داده ایم و سپس نمونه‌هایی برای آن اصول از داستان نام‌برده آورده‌ و آن را شرح داده ایم. نتیجه حاصل آمده از این پژوهش مطابقت این داستان را با اصول اعتقادی وجودگرایان تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Traces of existentialism literary in “monkey who owns was dead” by Sadegh Chubak

نویسنده [English]

  • neda nabizadeardabili 1
1 university Student
چکیده [English]

Although they are mostly naturalistic storiesadegh Chubak. But the influence of some of his works of literary schools is another consideration. We believe he was dead monkey who owns is the existentialist story. The story tried relaxation, aimlessness, emptiness and misery of people in this world to showcase. An animal that has lost its owner suddenly releases. But soon this freedom with a sense of apprehension or fear and helplessness at the time. Entre in this story monkey symbolizes "man"Human reveler left the godless and the symbol "God" of lost him". In this article we try to existential elements identified in he was dead monkey who owns and explain each separately.To reflect beliefs Agzysty put on display in this work.The use of descriptive and analytical approach and with the help For the first signs of a've described as an existentialist school Samples were collected from stories we bring to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • existentialist
  • Freedom
  • Absurdity
  • Disappointment
  • Short Story
احمدی، ثریا و مرادی، سعیده (1390). اگزیستانسیالیسم دین و اخلاق. تهران: نشر علمی.

انصاری، عبدالله (1375). خدا و انسان در فلسفۀ یاسپرس. تهران: آذرخش.

تسلیمی، علی؛ ادراکی، فاطمه (1394). «رویکردی باختینی به سنگ صبور صادق چوبک». فصلنامه پژوهش­های نقد ادبی و سبک شناسی. شماره 22. صص 96-79.

چوبک، صادق (1385). انتری که لوطیش مرده بود و داستان­های دیگر. (به انتخاب: کاوه گوهرین). چاپ دوم. تهران: نگاه.

حسینی، سیدرضا (1385). مکتب­های ادبی. چاپ سیزدهم. تهران: نگاه.

داد، سیما (1378). فرهنگ اصطلاحات ادبی. چاپ سوم. تهران: مروارید.

درویش، مجید (1390). چوبک و ناتورالیست. تهران: فردوس.

دستغیب، عبدالعلی (1378). نقد آثار صادق چوبک. تهران: ایما.

دهباشی، علی (1380). یاد صادق چوبک. تهران: ثالث.

ذوالفقاری نژاد، محبوبه؛ نصراصفهانی، محمدرضا (1395). «تحلیل و بررسی سبکی سنگ صبور و همسایه­ها از منظر فلسفی - اجتماعی با نقد هیچ انگاری». مجله سبک­شناسی نظم و نثر فارسی. سال نهم. شماره 32.  صص 134-115.

سارتر، ژان پل (1386). اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر. ترجمه: مصطفی رحیمی. چاپ دوازدهم. تهران: نیلوفر.

شمیسا، سیروس (1390). مکتب­های ادبی. چاپ چهارم. تهران: قطره.

صحرائی، قاسم؛ کنجوری، احمد (1393). «رفتارشناسی شخصیت­های داستانک­های عدل و دزد قالپاق نوشته
صادق چوبک براساس نظریات روان­شناسی اجتماعی». مجله ادبیات پارسی معاصر. سال پنجم. شماره چهارم.  صص 80-61.

فلین، توماس (1391). اگزیستانسیالیسم. ترجمه: حسین کیانی. تهران: بصیرت.

قوام، ابوالقاسم؛ واعظ­زاده، عباس (1387). «نگاهی اگزیستانسیالیستی به بخش­هایی از شاهنامه».  نشریه ادبیات فارسی. سال پنجم. شماره هیجدهم. صص48-63.

کاسی، فاطمه؛ طالبیان، یحیی و سیاهی­پور، رحیمه (1393). «تحلیل آثار چوبک بر اساس جامعه­شناسی ساخت­گرا». نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات. دوره پانزدهم. شماره 57. صص 114-59.

مردیها، مرتضی (1386). «فمینیسم و فلسفه اگزیستانسیالیسم». نشریه مطالعات زنان. سال پنجم. شماره دوم. صص 87-73.

موسوی، سیدکاظم؛ همایون، فاطمه (1388). «اگزیستانسیالیسم هدایت و بن­بست نوستالوژی در سگ­ ولگرد». نشریه ادب­پژوهی. شماره دهم. صص 156-137.

نوالی، محمود (1379). فلسفه­های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی. چاپ دوم. تبریز: دانشگاه تبریز