پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تحلیل رساله‌ی «عقل سرخ » سهروردی براساس نقد کهن الگویی

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بجنورد

2 کارمند

چکیده

کهن الگوها و نقش آن ها در ادبیات می پردازد. در این مقاله «عقل سرخ »از دیدگاه نقد کهن الگویی بررسی شده و بر اساس کهن الگوهای سفرقهرمان، مرگ و تولد دوباره و پیر خردمند؛ و نمادهای کهن الگویی «نقد کهن الگویی» یکی از رویکرد های نقد ادبی معاصر است که به کشف ماهیت و ویژگی اسطوره ها و همچون: باز ،چاه، صحرا، کوه قاف، گوهرشب افروز، درخت طوبی، سیمرغ و چشمه زندگانی تحلیل شده است. اساس کهن الگویی این داستان بر کهن الگوی پیر خردمند و سفر قهرمان است و بقیه کهن الگوها و نمادها در ارتباط با آن‌ها معنا یافته‌اند.
کهن الگوها و نقش آن ها در ادبیات می پردازد. در این مقاله «عقل سرخ »از دیدگاه نقد کهن الگویی بررسی شده و بر اساس کهن الگوهای سفرقهرمان، مرگ و تولد دوباره و پیر خردمند؛ و نمادهای کهن الگویی «نقد کهن الگویی» یکی از رویکرد های نقد ادبی معاصر است که به کشف ماهیت و ویژگی اسطوره ها و همچون: باز ،چاه، صحرا، کوه قاف، گوهرشب افروز، درخت طوبی، سیمرغ و چشمه زندگانی تحلیل شده است. اساس کهن الگویی این داستان بر کهن الگوی پیر خردمند و سفر قهرمان است و بقیه کهن الگوها و نمادها در ارتباط با آن‌ها معنا یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

analysis of ” Aghl e Surkh “ Suhrawardi media based archetypal criticism

نویسنده [English]

  • neda Reyhani 2
چکیده [English]

 
The archetypal criticism of contemporary literary criticism is one of the approaches to explore the nature and characteristics of myths and archetypes and their role in literature.
In this article we review Aghl e Surkh from the perspective of archetypal criticism based on archetypes Hero's Journey, death and rebirth, and the old wise and archetypal symbols such as open , wells, desert, mountain Qaf, gem glow, the Tuba Tree, Phoenix and fountain of life is analyzed.
According to this story the archetypal archetypal hero's journey and the rest of the wise old archetype and symbols associated with them have meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aghl e Surkh
  • Suhrawardi
  • Jung
  • Archetypal Criticism
  • the archetypal symbol
الیاده، میرچاده (1389). رساله در تاریخ ادیان. ترجمۀ جلال ستاری. چاپ چهارم. تهران: سروش. 

 بتولی، محمدعلی (1376).  با یونگ و سهروردی. تهران: اطلاعات.

پورنامداریان، تقی (1383). رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. چاپ پنجم. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

پورنامداریان، تقی (1390). عقل سرخ (شرح و تأویل داستان­های سهروردی). تهران: سخن.

 شمیسا، سیروس (1376). داستان یک روح. چاپ سوم. تهران: فردوس.

شمیسا، سیروس (1380).  نقد ادبی. چاپ دوم. تهران: فردوس.

 فرنس، مری لوییزه فون (1383). فرایند فردیت در داستان پریان. ترجمۀ زهرا قاضی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

 فضیلت، محمود (1390). اصول و طبقه‌بندی نقد ادبی. تهران: زوار.

 مورنو، آنتونیو (1376). یونگ، خدایان و انسان مدرن. ترجمۀ داریوش مهرجویی. تهران: نشر مرکز.

 یاوری، حورا (1386). روان­کاوی و ادبیات. تهران: سخن.

یونگ، کارل گوستاو (الف، 1390). آیون . ترجمۀ پروین فرامرزی و فریدون فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.

یونگ، کارل گوستاو (ب، 1390). چهار صورت مثالی. ترجمۀ پروین فرامرزی. چاپ دوم. مشهد: آستان قدس رضوی.

یونگ، کارل گوستاو (ج،1390). راز پیوند. ترجمۀ پروین فرامرزی و فریدون فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.

یونگ، کارل گوستاو (د، 1390). روانشناسی و کیمیاگری. ترجمۀ پروین فرامرزی. چاپ دوم. مشهد: آستان قدس رضوی.

یونگ، کارل گوستاو (1395). انسان و سمبول­هایش. ترجمۀ محمود سلطانیه. چاپ دهم. تهران: جامی.