پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تأثیر کتاب مقدس بر اشعار منوچهر آتشی

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

تأثیر کتاب مقدس بر اشعار منوچهر آتشی

چکیده
منوچهر آتشی (1310-1384) یکی از شاعران بزرگ نوپرداز معاصر است که در اشعار خود فراوان از آرایه‌ی تلمیح استفاده کرده است. تنوع و فراوانی تلمیحات در شعر آتشی مبیّن پشتوانه قوی و معلومات سرشار اوست تا جایی که می‌توان تلمیح را یکی از ویژگی‌های بارز سبکی او به شمار آورد. هرچند خاستگاه تلمیحات آتشی در مجموعه‌های نخستین اغلب عناصر بومی و اقلیمی جنوب ایران (به ویژه بوشهر زادگاه شاعر) است ولی او به تدریج از این فضا فاصله می‌گیرد و از منابع بیشتر و متنوع‌تری برای تلمیحات اشعار خود استفاده می‌کند. یکی از این منابع به ویژه در مجموعه اشعار پایانی، کتاب مقدس عهد عتیق (تورات) و عهد جدید (انجیل) است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای، اسنادی و تحلیل محتوا انجام شده است سعی شده است مهم‌ترین موارد بازتاب تورات و انجیل در اشعار منوچهر آتشی مشخص و تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The influence of the Bible in the poetry of Manouchehr Atashi

چکیده [English]

The influence of the Bible in the poetry of Manouchehr Atashi


Abstract

Manouchehr Atashi (1310-1384) is one of the greatest poets in the contemporary poetry who has used a lot of allusion in his poetry. Diversity and abundance of allusions in Atashi’s poetry expressing his rich knowledge and allusion can be considered as one of the characteristics typical of his style. Although in his first collections he has used the local and regional allusions related to southern of Iran (especially Boushehr), but he gradually give up this space and has used more and diferents resources for allusions. One of these resources, especially in the final poems, is Old Testament (Torah) and the New Testament (Gospel). In this paper that is done in the library method and analytical content, is tried to identify and analyze the most important allusions to Old Testament (Torah) and New Testament (Gospel)in the poetry of Manouchehr Atashi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manouchehr Atashi
  • contemporary poetry
  • allusion
  • Old Testament (Torah)
  • New Testament (Gospel)
- قرآنکریم.

- کتابمقدس.

- آتشی، منوچهر (1386) مجموعهاشعار،2 جلد، تهران: نگاه.

- ــــــــــــــ (1380) اتفاقآخر، تهران: نگاه.

- تمیمی، فرخ (1385) پلنگ دره­ی دیزاشکن (زندگی و شعر منوچهر آتشی)، چاپ دوم، تهران: ثالث.

- زرقانی، مهدی  (1387) چشم­اندازشعرمعاصرایران، چاپ سوم،  تهران: نشر ثالث

- شفیعی کدکنی، محمدرضا (1390) باچراغوآینه(درجستجویریشه­هایتحولشعرمعاصرایران)، تهران: سخن.

- شمیسا، سیروس (1389) فرهنگتلمیحات، چاپ دوم، تهران: میترا.

- شوالیه، ژان و آلن گربران (1382) فرهنگنمادها، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران: جیحون.

- طباطبایی، محمدحسین (1363)  تفسیرالمیزان، تهران: نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.

- طبری، محمد بن جریر (1385) تاریخطبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ هفتم، تهران: اساطیر.

- کلباسی اشتری، حسین (1387) مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

- محمدی، محمدحسین (1385) فرهنگتلمیحاتشعرمعاصر، چاپ دوم، تهران: میترا.

- وحیدیان کامیار، تقی (1383)  بدیعازدیدگاهزیبایی­شناسی، تهران: سمت.

- هاکس، جیمز (1383)  قاموسکتابمقدس، چاپ دوم، تهران: اساطیر.

فهرست مقالات

- استادزاده، زهرا و همکارانش. «بررسی برخی مؤلفه­های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی» مجله شعرپژوهی (بوستان ادب)، سال هشتم، شماره­ی اول، بهار 1395، پیاپی 27.

- روحانی، مسعود و عنایتی قادیکلایی، محمد. «هویت بومی در شعر منوچهر آتشی»، پژوهشنامه ادب غنایی، سال سیزدهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان 1394، صص 169-188.

- طحان، احمد و نیکخواه، علی. «تأثیر مدرنیسم در شعر منوچهر آتشی»، فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، شماره نهم، پاییز 1390، صص 133- 152

- عالی عباس آباد، یوسف. «شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن»، پژوهشنامه ادب غنایی، دوره 6، شماره 11، زمستان 1387، صص 131-152.

- عباسی، محمود و فولادی، یعقوب. «بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی»، ادبیات پارسی معاصر، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1392، صص 43-73.

- محققی، عبدالحمید و حیات داودی، فاطمه. «جلوه­های شاعرانه رنگ محلی در اشعار منوچهر آتشی». فصلنامه ادبیات و زبان­های محلی ایران زمین، دوره 4، شماره ،1 زمستان ،1393. صص 203- 225.

- مشهدی، محمد امیر. «رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی»، ادبیات پارسی معاصر، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1392، صص 103-123.

- موسوی، کاظم و مردانی، مجید. «بررسی جامعه­شناختی – هنری در اشعار منوچهر آتشی». جامعه­شناسی هنر و ادبیات، دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صص 259-285.