پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی وتحلیل عناصر ِ داستان ِ غنایی حُسن و دل سیبک نیشابوری

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

مولانا محمدبن یحیی سیبک نیشابوری ، ازشاعران و نویسندگان قرن نهم هجری است، وی کتاب «حُسن و دل» را به سال 840 هـ ق ، ساخته است. حُسن و دل داستانی است غنایی که به زبان سمبولیک وبا نثری مسجع نوشته شده و دارای تازگی ها و لطایف ویژه ای است.
چنان که از متن داستان برمی آید انگیزه ی این تصنیف، نمایش ِتلاشی است پُرحادثه برای دستیابی به « آب حیات» که نویسنده پس از عرض تأویلاتی بسیار و در مسیر این تلاش ها آدمی را به مقصد رهنمون می کند و اما در این نمایش، صحنه، تن و جان آدمی است، بازیگران، اعضای آن.
دراین داستان بسیاری ازجنبه هاوعناصرداستانی متعارف درادبیات داستانی دیده می شودکه هدف این مقاله بررسی و تحلیل فراوانی عناصرداستانی نظیر : زاویه دید، طرح،ساختار،اندیشه وتم،کشمکش،شخصیت و شخصیت پردازی،گفت وگو وزمان مکان است. گویی این داستان با بهره مندی ازفنون عناصر داستان پردازی نوین بیان شده است. هم چنین پرداخت عناصرداستانی دراین داستان به گونه ای است که مخاطب در برخورد باآن به مثابه یکی از شخصیت های داستان حضور فعال دارد.
مقاله حاضربه منظوربررسی وتحلیل حُسن ودل سیبک نیشابوری،به شیوه ی کتابخانه ای نوشته شده است ویافته های پژوهش به شکل توصیفی وتحلیلی ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Fictional Elements in Tale of Beautiful and Heart by Sibak Neyshaboory

نویسنده [English]

  • asieh zabihnia
چکیده [English]

Maulana Mohammad Yahya Sibak was from Kharasan and related from Neyshaboor. He lived at the time of Shah Rukh and died in (582 AH -1448 AD) he was scientist and famous In poem and writing and Prose.
This author wrote he book "Beautiful and Heart" in 840 AH" Beautiful and Heart" is a mysticism and symbolic story that is wrote in prose and rhyming prose freshness and same special humans .Setting, tone and soul is cast, its members.
The present article is both descriptive analytic ; through which itdiscusses and analyzes the fictional elements such as point of view , plot , structure , the idea , (including theme and subject ) , conflict , character , characterization , dialogue , time and place setting as well as the atmosphere in a story .
Essay "Beautiful and Heart" Analysis Sibak Neyshaboor, the way the library is written in the form of research verification descriptive analysis are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beautiful and Heart
  • wisdom
  • look
  • love
  • Lyrical literature story elements
اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان، اصفهان، فردا.

پروینی، خلیل (1378). تحلیل ادبی قصه‌های قرآن، رساله دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

پورنامداریان، تقی (1375). رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، تهران، علمی و فرهنگی.

حاجی خلیفه (1410 ه). کشف الظنون، بیروت، دارالفکر.

حنیف، محمد (1384). قابلیت‌های نمایشی شاهنامه، تهران، سروش.

خواندمیر (1333). حبیب السیرفی اخبار افراد البشر، جلد چهارم، با مقدمه جلال همایی، تهران.

ستاری، جلال (1373). درد عشق زلیخا، تهران، انتشارات توس.

دولت شاه سمرقندی، امیر (1382). تذکره الشعراء، به اهتمام ادوارد براون، تهران، اساطیر.

رضوانیان، قدسیه (1389). ساختار داستانی حکایت‌های عرفانی، تهران، سخن.

 سیبک نیشابوری، یحیی (1351). حسن و دل، به کوشش غلامرضا فرزانه پور، تهران، انجمن آثار ملی.

 سیبک نیشابوری، یحیی (1386). حسن و دل، به کوشش حسن ذوالفقاری،پرویز ارسطو، تهران، نشر چشمه.

شمیسا، سیروس (1380). سیر غزل در شعر فارسی، تهران، فردوس.

شمیسا، سیروس (1383). انواع ادبی، تهران، انتشارات فردوس.

صفا، ذبیح‌الله (1366). تاریخ ادبیات در ایران، جلد چهارم، تهران، انتشارات فردوس.

علیشیرنوایی، میر نظام‌الدین (1363). مجالس النفائس، به سعی علی اصغر حکمت، تهران، منوچهری.

مکی، ابراهیم (1371). شناخت عوامل نمایش، تهران، سروش.

میرصادقی، جمال (1376). ادبیات داستانی، تهران، انتشارات علمی.

میرصادقی، جمال  (1364). عناصر داستان، تهران، انتشارات علمی.

میرصادقی، جمال  (1375). داستان و ادبیات، تهران، نشر نگاه.

نورتن، آنتالوژی (1378). مکتب ادبی ناتورالیسم با نگاهی به آثار فلوبر، ترجمه سید جواد نجفی، ابرار.

یوسف نجم، محمد (1979). فن القصه، بیروت، دارالثقافه.

یونسی، ابراهیم، (1379)، هنر داستان‌نویسی، تهران، موسسه انتشارات نگاه.