پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی ماهیت و مفهوم «درد و رنج» در اشعار طاهره صفارزاده

نوع مقاله : تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور نهبندان

2 دانشگاه پیام نور مرکز آمل

چکیده

چکیده

«درد و رنج» یکی از مفاهیم مهم و مسأله اصلی انسان در طول تاریخ بوده و هست؛ شاعران و نویسندگان به عنوان نمایندگان فرهنگ و هنر هر دوره به این مسأله مهم آگاهی داشته و در آثار خویش به آن پرداخته اند تا جایی که می توان گفت یکی از دلایل ماندگاری و راز بقای یک اثر ادبی، توجه عمیق و دقیق صاحب اثر به مسأله درد و رنج بشریت و نحوه بیان هنری آن است. در میان شاعران معاصر، شعر طاهره صفارزاده از این نظر قابل توجه و بررسی است؛پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیل محتوی انجام گرفته است، می کوشد تا ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم شعری صفارزاده، موضوع درد و رنج را در اشعار او و در چهار حوزه ماهیت شناسی، وجودشناسی ، غایت شناسی و وظیفه شناسی درد و رنج بررسی نماید. نتیجه بیانگر آنست که با توجه به اینکه صفارزاده شاعری اجتماعی و رسالت مدار است، روحیه مبارزه طلبی و ظلم ستیزی اش او را بر آن داشته تا نسبت به دردها و آلام بشری واکنش نشان دهد و با همه دردمندان جهان ابراز همدردی نماید؛ بنابراین درد و رنج مطرح شده در شعر او بیشتر از نظر اجتماعی قابل بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Nature and Concept of "Pain and Suffering" in Poems of Tahereh Saffarzadeh

نویسنده [English]

  • Tahereh Mirzaei 1
چکیده [English]

"Pain and suffering" is and has always been a fundamental concept for human beings during the history. Poets and writers as the representatives of art and culture of each era were aware of this important issue and apply it in their literary works and it can be said that one reason for a literary work to be long lasted and the secret of its existence is the meticulous and profound attention of its creator to "pain and suffering" of human beings and the method of its artistic expression. Fighting against injustice, tyranny, and oppression is not confined to a particular nation or race in her poem. She praises justice, peace, and equity.
Besides more familiarity with the poetic concepts in Saffarzadeh's poems, the present research done by content analysis method, investigates the issue of pain and suffering in her poems in four domains of nature, ontology, teleology, and deontology. Considering that Saffarzadeh is a social and Mission orbit poet, the results show that her combative mentality against oppression inspires her to react against the pains of human beings and feel sympathy for all those who are suffering from these pains. Therefore the pain and suffering mentioned in her poems can be socially investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain and Suffering
  • Tahereh saffarzadeh
  • Resistance Literature
  • contemporary poem
آرمین، منیژه؛ پیوند جاویدان (تابستان 1383). «تأملی در شعر طاهره صفارزاده». فصلنامه شعر. شماره 37. صص 29-20.
اکبری، منوچهر؛ خلیلی، احمد (زمستان 1389). «بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکری». فصلنامه سبک­شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). سال سوم. شماره چهارم. صص 67-45.
انوشه، حسن (1376). فرهنگ­نامه ادبی فارسی، جلد 2. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
اونامونو، میگل د. (1385). درد جاودانگی. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: ناهید.
ﺑﺮاﻫﻨﻲ، رﺿﺎ (1371). ﻃﻼ در ﻣﺲ. ﭼﺎپ اول. ﺗﻬﺮان: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﺎﺷﺮ.
حسین­زاده بولاقی، شهربانو (1387). بررسی شعر بانوان در ادبیات معاصر. چاپ او. شیراز: نوید.
زرقانی، سیدمهدی (1391). چشم­انداز شعر معاصر ایران. چاپ اول. تهران: ثالث.
صفارزاده، طاهره (1358). بیعت با بیداری. چاپ اول. تهران: همدمی.
ـــــــــــــ (1357). حرکت و دیروز. چاپ اول.
تهران: رواق.
ـــــــــــــ (1350). سد و بازوان. چاپ اول. تهران: کتاب زمان.
ــــــــــــ (1349). طنین در دلتا. تهران: امیرکبیر.
ـــــــــــــ (1366). مردان منحنی. چاپ اول. شیراز: نوید.
ـــــــــــــ (1386). رهگذر مهتاب.  ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ. ﺗﻬﺮان: ﺑﻴﺪاری اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﻨﺮ.  
ـــــــــــــ (1386). دیدار با صبح. چاپ دوم. تهران: پارس کتاب.
عرب بافرانی، علیرضا (بهار و تابستان 1389). «بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار احمد شاملو (من زنده­ام به رنج)». نشریه مطالعات و تحقیقات ادبی. سال چهارم. شماره 14 و 15. صص 153-135.
گرجی، مصطفی (1388). هر که را در دست او برده است بو. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
ـــــــــــــ (تابستان 1387). «دردهای پنهانی (بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین­پور». فصلنامه پژوهش­های ادبی. سال 5. شماره 20.
ـــــــــــــ (اسفند 1388). «افسانه امیری،  دردهای نهفته (بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار محمدکاظم کاظمی شاعر افغان)». کتاب ماه ادبیات. شماره 35 (پیاپی 149). صص 21-11.
میرصاقی، میمنت (1376). واژه نامه هنر شاعری. چاپ دوم. تهران: کتاب مهناز.