پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی کودک و دوران کودکی در حدیقه الحقیقه، مثنوی معنوی و بوستان

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی «کودک و دوران کودکی» در حدیقه الحقیقه، مثنوی معنوی و بوستان است. در این اشعار، کودک، انسانی ضعیف، ناقص و آسیب پذیر به تصویر کشیده شده است و دوران کودکی، مسیری است که باید از آن گذشت تا به بزرگ‌سالی رسید.
در شعر هر یک از این شاعران، کودک و دوران کودکی حالت نمادین یافته است و هر کدام از آنها، برای بیان مفاهیم اخلاقی و عرفانی مورد نظر خود به کودک و دوران کودکی توجه کرده‌اند. در حدیقه الحقیقه، این دوران، نمادی از دوران پیش از سلوک قرار گرفته است؛ دورانی که انسان‌ها هنوز گرفتار تعلقات دنیوی هستند. در مثنوی معنوی، مولانا کودک و دوران کودکی را نمادی از دوران پیش از سلوک، سالکان و پیران قرارداده است. در بوستان، کودکی نمادی از دوران نادانی انسان‌هاست، افراد باید این دوران را پشت سر بگذارند تا به مرحله آگاهی و شناخت برسند.
تولد، جنینی، به مکتب رفتن، عقل، گریه، شادی، تغذیه، بازی، راه رفتن و از شیر گرفته شدن کودک از جمله مسائلی هستند که دستمایه ساختن تصاویر هنری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

children under Kvdkydr Hdyqh Alhqyqh, and Rumi's Masnavi Park,BOOSTAN

چکیده [English]

The purpose of this paper to study art images made with "children and childhood" in Hdyqh Alhqyqh, Masnavi is a spiritual garden. And childhood, the path that will be passed to the great ‌ year. In each of these poets, poetry, children and childhood is a symbolic mode And each of them to express their moral and mystical about children and childhood have focused Hdyqh Alhqyqh in the time period before the journey has been a symbol of the age of man ‌ worldly attachments are still trapped. The Mathnawi of Maulana children and childhood conduct pre-symbolic, leishmaniasis, and Piran has In the garden, the child symbolizes the ignorance of man ‌, individuals must pass the knowledge to come up to the stage.
Birth, fetal, go to school, wisdom, tears, joy, feeding, playing, walking and being weaned child Scapegoat issues that are artistic illustrations
Keywords: children and childhood, symbol, metaphor, moral and spiritual

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: children and childhood
  • Symbol
  • moral and spiritual
افلاطون، (1383). جمهور. ترجمه فؤاد روحانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ایمن، لیلی و همکاران (1357). گذری در ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک.

تاجدینی، علی (1383). فرهنگ نمادها و نشانه­ها در اندیشه مولانا. تهران: سروش.

پولادی، کمال (1387). بنیادهای ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.

حجازی، بنفشه (1387). ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

خسرونژاد، مرتضی (1384). «مفهوم کودکی و هدف ادبیات کودک». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و دوم. شماره چهارم. (پیاپی 45).

ــــــــــــــ . (1383). معصومیت و تجربه (درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک). تهران: نشر مرکز.

روزبه، محمدرضا (1388). ادبیات معاصر ایران (نثر). تهران: نشر روزگار.

سعدی، مصلح­الدین (1381). بوستان. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. تهران: انتشارات خوارزمی.

سنایی، مجدود بن آدم (1387). حدیقة الحقیقة و طریقة الشریعة. تصحیح محمد روشن. تهران: نگاه.

شاه­آبادی، حمیدرضا (1382). مقدمه­ای بر ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.

شعاری­نژاد، علی­اکبر (1388). روانشناسی رشد. تهران: انتشارات اطلاعات.

شریدان، مری (1382). بازی و رشد کودکان. مترجم رضا توکلی و دیگران. تهران: رشد.

شریعتمداری، علی (1385). روانشناسی تربیتی. تهران: امیرکبیر.

قائمی، علی (1384). نقش پدر در تربیت کودک. تهران: انتشارات امیری.

محمدی، محمد هادی و قایینی، زهره (1384). تاریخ ادبیات کودکان. تهران: چیستا.

مولوی، جلال­الدین محمد (1384). مثنوی معنوی. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: نشر قطره.

همایی، جلال­الدین (1356). مولوی نامه. تهران: آگاه.