پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

موانع و مراحل سلوک در منطق‌الطیر عطار

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بجنورد

چکیده

چکیده :
منطق‌الطیر شاهکار بی‌نظیر عطار در بیان سیر و سلوک عرفانی است. این اثر گزارش یک سفر روحانی دسته‌جمعی است برای یافتن حقیقت و تجربه‌ی کمال. انسان امروز که از فقر معنویت رنج می‌برد و غلبه‌ی مادیت بر وجودش برایش ملال‌آور شده است، می‌تواند با مشارکت در این سفر به جستجوی معنا و حقیقت بپردازد. مرغان نماد سالکانی هستند که قصد سیر و سلوک دارند ولی مشکلات مانع حرکت آنان می شود. عطار با زبان هدهد به عذر و بهانه های آنان پاسخ می دهد و راه حل های مناسبی برای غلبه بر مشکلات سفر مطرح می کند و همراه آنان هفت وادی سلوک را طی می کند تا به درگاه سیمرغ برسند و حقیقت خویش را کشف کنند. در این مقاله موانع و مشکلات این سفر روحانی تحلیل شده و برای غلبه بر آنها راه‌حل‌های عملی و کاربردی ارائه شده است. انسان‌ها در یک حرکت جمعی با مشارکت مسئولانه‌ی همه‌ی اعضا و هدایت پیری دردآشنا می‌توانند به تهذیب نفس بپردازند و خود را برای دیدار با دوست و وصال او آماده سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Barriers & processes of conduct in Manteqotteir of Attar

نویسنده [English]

  • jalil masoudifard
چکیده [English]

Abstract: Manteqotteir is Attar’s unique masterpiece for declaring mystic journey and conduct. The work reports a collective spiritual journey to find the truth and to experience the perfection. The modern people who suffer from spiritual poverty and materiality overcome ,can participate in the journey to find meaning and truth. The birds are the symbols of wayfarers that intend to travel but they face some problems during the journey .Attar replies their excuses and pretexts with Hod Hod language and suggests proper solutions to overcome the problems .He goes along with them to trace the seven vadee to get to presence of the Hod Hod for finding out their truth..This essay analyses the barriers and problems of the spiritual journey and shows practical and applied solution to overcome those obstacles. To move collectively through responsible participation of all members and with the help of spiritual guide , the human beings engage in self-purification and prepare themselves to meet the friend and his union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: conduct problems and barriers
  • seven-vadee
  • Manteqotteir of Attar
اشرف‌زاده، رضا (1373). تجلی رمز و روایت در شعر عطار. تهران: اساطیر.

پورنامداریان، تقی (1364) رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ــــــــــــــ (1375). دیدار با سیمرغ. چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی.

ریتر، هلموت (1374). دریای جان. مترجم عباس
زریاب خویی و مهر آفاق بایبردی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.

زرین‌کوب، عبدالحسین (1378). صدای بال سیمرغ، تهران: سخن.

شوالیه، ژان و آلن گربران (1382). فرهنگ نمادها. ترجمه سودابه فضائلی. تهران: جیحون.

عطار، فریدالدین محمد (1384). منطق‌الطیر. مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی‌کدکنی، تهران: سخن.