پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نقدی بر کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی- گروه زبان و ادبیات فارسی.

چکیده

مقالۀ حاضر، به بررسی انتقادی کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه اختصاص دارد. در این مقاله نشان خواهیم داد که به دلایلی ازجمله عدم تحقیق بایسته در پیشینۀ تحقیق، تسامح و سهل‌انگاری، عدم احصای کلّ اشارات و نیز بدفهمی‌های قسمت‌هایی از متن، متن گُزیدۀ حاضر چندان قابل اعتماد نیست و کاستی‌های آن احتیاج به بازبینی و اصلاح مجدد دارد تا هرچه بیشتر به غنای آن افزوده شود. هم‌چنین از آن‌جایی که کتاب مشّاطۀ بکر سخن، برای توضیح پاره-ای از قصاید خاقانی تهیّه شده و بخش قابل توجّهی از آن در شروح دیگر دیوان خاقانی آمده است، بررسی این کتاب به موازات شروح دیگر ضرورت دارد؛ بنابراین، در بخش نخست مقاله به بررسی کتاب در حوزۀ نقد ساختار و در بخش دوم مقاله به نقد شرح در حوزۀ محتوای کتاب پرداخته شده و مزایا و کاستی‌های هریک مورد بررسی قرار گرفته است.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book of ‘Mashateh Bekr Sokhan’ (A Report on the Eight Stories of the Divan of Khaghani Sharvani) by Dr. Ahmad Ghanipour Malekshah

نویسنده [English]

  • nilufar jafarzade 1
چکیده [English]

This article is about critical review of the Book of ‘Mashateh Bekr Sokhan’ (A Report on the Eight Stories of Divan of Khaghani Sharvani) by Dr. Ahmad Ghanipour Malekshah. n this paper, we will show that for some reasons, such as lack of research in the history of the research, tolerance and latitude, the failure to cite all references and misunderstandings of parts of the text, the present text is not reliable and its shortcomings needs to be revised and redefined to increase its richness.
Also, since this book of has been prepared to explain a number of Khaghani idols, it is necessary to study this book parallel to the other one; therefore, in the first part of the article, we review the book and the field of critique of structure and in the second part of the criticizing of describing the content of the book has been considered and then the shortcomings of each one has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khagani's poems
  • descriptions
  • criticisms
  • Mashateh Bekr Sokhan
ابوعلی­سینا، حسین­بن عبدالله (1363). قانون در طب. ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندی (هه­ژار). تهران: سروش.

افشار، ایرج (1379). «دربارۀ ختم­الغرائب». معارف، شمارۀ 49، صص 22-21.

امامی، نصرالله (1375). ارمغان صبح (برگزیدۀ قصاید خاقانی شروانی). تهران: جامی.

بیرونی، ابوریحان محمّدبن احمد (1363). آثارالباقیه. ترجمۀ اکبر داناسرشت. تهران: امیرکبیر.

ترکی، محمّدرضا (1387). فصل ­فاصله (تارنمای شخصی). ]آخرین بازنگری 15 بهمن 1387[..

ـــــــــــــــــ (1394). نقد صیرفیان. تهران: سخن.

جـرجـانـی، سیّـداسمـاعیـل (1355). ذخیـرۀ خوارزمشاهی. چاپ عکسی به اهتمام علی­اکبر سعیدی سیرجانی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

حکیم مؤمن، محمّد مؤمن­بن محمّد زمان (1373). تحفۀ حکیم مؤمن. تهران: کتاب­فروشی مصطفوی.

خاقانی شروانی، افضل­الدّین بدیل (1384). منشآت خاقانی. تصحیح محمّد روشن. تهران: فرزان.

ـــــــــــــــ(1386). ختم­الغرایب (تحفةالعراقین). تصحیح یوسف عالی عبّاس­آباد. تهران: سخن.

ـــــــــــــــــ (1387). تحفةالعراقین (ختم­الغرایب). تصحیح علی صفری آق­قلعه. تهران: میراث مکتوب.

 

ـــــــــــــــــ (1388). دیوان خاقانی شروانی. تصحیح ضیاءالدّین سجّادی. تهران: زوار.

سجّادی، ضیاءالدّین (1369). حواشی دکتر معین بر دیوان خاقانی با مقاله­ای از آن استاد. تهران: پاژنگ.

سعدی، مصلح­بن عبدالله (1342). گُلستان سعدی. به اهتمام محمّدجواد مشکور. تهران: اقبال.

راوندی، محمّدبن علی (1386). راحةالصدور و آیةالسرور. سعی و تصحیح محمّد اقبال. تهران: اساطیر.

عبّودی، هنری (1991). معجم الحضارات السامیة. طرابلس: جرس برس.

عقیلی خراسانی (1371). مخزن­الادویه. اُفست از چاپ کلکته. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

غنی­پور ملکشاه، احمد (1392). مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی). تهران: نور علم.

قرطبی، ابن عبدالبر (1981). بهجةالمجالس و اُنس المجالس و شحذ الذاهن و الهاجس. تصحیح محمّد مرسی خولی. جلد 3. بیروت: دارالکتب العلمیه.

قره­بگلو، سعیدالله (1383). «نگاهی دوباره به شرح ابیاتی از خاقانی». فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، سال اوّل، شمارۀ 2، صص 31-21.

قزوینی، زکریابن محمّد (1373). آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمۀ میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیر.

قُمری آملی، سراج­الدّین (1368). دیوان. تصحیح یدالله شکری. تهران: امیرکبیر.

کزّازی، میرجلال­الدّین (1376). سراچۀ آوا و رنگ. تهران: انتشارات سمت.

ـــــــــــــــــ (1389). گزارش دشواری­های دیوان خاقانی. تهران: مرکز.

کندلی هریسچی، غفّار (1374). خاقانی: حیات، زمان و محیط او. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ماهیار، عبّاس (1388). مالک ملک سخن. تهران: سخن.

مجمل‌التواریخ والقصص (1383). تصحیح محمّدتقی بهار و ویراستاری علی­اصغر عبداللهی. تهران: دنیای کتاب.

محجوب، محمّدجعفر (1374). «کعبتین؛ سه­شش، سه­یک، دوشش، دویک». ایران­شناسی. سال هفتم. شمارۀ 25. صص 99-86.

مهدوی­فر، سعید (1391). «شرحی دوباره از دیوان
خاقانی». کتاب ماه ادبیّات، شمارۀ 63، صص 75-52.

میبدی، ابوالفضل رشیدالدّین (1371). کشف­الاسرار و عدةالابرار. تصحیح علی­اصغر جکمت. تهران: امیرکبیر.

نظامی سمرقندی، احمدبن عمربن علی (1389). چهارمقاله. به تصحیح و اهتمام مرحوم محمّد قزوینی. به کوشش محمّد معین. تهران: جامی.

 نیکوبخت، ناصر و سیّدعلی سراج (1393). «خاقانی­پژوهی؛ معرفی و نقد پژوهش­های انجام گرفته دربارۀ خاقانی از آغاز تا امروز». پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارۀ 35، صص 93-74.

واعظ کاشفی سبزواری، کمال الدین حسین (1369). بدایع الافکار فی صنایع الاشعار. به کوشش رحیم مسلمانقلیف. ویراستۀ میرجلال­الدین کزازی. چاپ اول. تهران: مرکز.