پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

کهن‌الگوی پِرسِفون و هِرا در داستان‌های «انیس» و «سرگذشت کوچه»

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

اسطوره‌ها دارای پیوندی تنگاتنگ با علوم مختلف، بویژه روان‌شناسی، هستند. پیوندی که از حد نام‌گزاری بیماری‌ها فراتر می‌رود و جنبه‌ای کاملاً کاربردی جهت بررسی جامعه، افکار، باورها، و حتی مناسبات سیاسی می‌یابد. شینودا بولن، روانشناس پیرو مکتب یونگ، با بهره‌گیری از ایدۀ «کهن‌الگوها» طرحی تیپ‌شناسانه بر مبنای اساطیر یونان ریخته است که طبق آن، زنان در سه گروه رفتاری جای می‌گیرند: دوشیزه، آسیبپذیر، افسونگر. گروه نخست بیانگر استقلال و خودبسندگی‌اند؛ گروه دوم مُعرّف نقش‌های سنتی همسر، مادر، و دختر هستند؛ و در گروه سوم ایزدبانوی عشق و زیبایی جای دارد که از جهتی، خودبسندگی و استقلال ایزدبانوان گروه اول را دارد؛ و از سویی رابطه‌گرایی گروه سوم را. در این مقاله بر اساس تقسیم‌بندی فوق، به تحلیل دو داستان کوتاه از آثار سیمین دانشور با نام‌های «انیس» و «سرگذشت کوچه» که «کهن الگوی زناشویی» (هرا)، و «زن آنیمایی» (پرسفون) نمودِ چشمگیری در آنها دارند، پرداخته شده است. نقاط اشتراک این دو کهن‌الگو، رابطه‌گرایی و مهرطلبی است. طی این بررسی، علل روانی و اجتماعیِ مهر تأیید خوردن و پررنگ شدن این ویژگی‌ها و جلوه‌های آنها، باز کاویده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Archetype of Persephone and Hera in the stories of "Anis" and "Story of the Alley"

نویسنده [English]

  • Maryam Heidari
faculty member of Payam e noor University
چکیده [English]

Myths have a close link with different sciences, especially psychology. A linkage that goes beyond the naming of diseases and is a fully functional aspect for the study of society, thoughts, beliefs, and even political relationships. Shinoda Boolen, a follower of Jung's school, uses the concept of "archetype" as a typographical plan based on the Greek myths, according to which women fall into three groups of behavior: a maiden, a vulnerable, and Charmer. The first group expresses independence and self-respect; the second group representing the traditional roles of the wife, mother and daughter; and in the third group, the goddess of love and beauty is located, which in the direction of self-esteem and autonomy of the goddesses of the first group; and, on the other hand, the third group's relationship. In this paper, based on this classification, two short stories of Simin Daneshvar's works, Anis and Story of the Alley, which featured "Ancient Marriage archetype"(Hera), and "Anima Woman"(Persophone), have been dramatically analyzed. The points of sharing of these two archetypes are relationship and sympathy. In this study, the psychological and social causes of the confirmation and highlighting of these characteristics and their effects are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archetype
  • Simin Daneshvar
  • Shinoda Boolen
  • Persophone
  • Hera