پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی ارتباطات غیر کلامی در شخصیت پردازی داستان پدر

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نورر، مشهد، ایران

2 هیأت علمی, دانشگاه پیام نور, مشهد

10.30473/pab.2019.46761.1677

چکیده

در هنر داستان‌نویسی شخصیت به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عناصر داستان معرفی شده است. نویسندگان برای آفرینش شخصیت‌های داستانی خود از شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده‌اند که نمایش رفتارها در زیرمجموعه شخصیت‌پردازی غیرمستقیم، رفتارهای غیرکلامی را نیز دربر می‌گیرد.
گلی ترقی از اولین بانوان داستان نویس در ایران است که توانست با خلق آثار خود، سبک و شیوۀ خاصش را در زمینۀ آثاری که مبتنی بر شخصیت پردازی قوی و بروز ذهنیات و درونیات آن هاست، تثبیت کند.
در این مقاله چگونگی شخصیت‌پردازی از طریق برقراری ارتباط شخصیت‌های داستان با استفاده از رفتارهای غیرکلامی که شامل رفتارهای ارادی و غیرارادی است، بر اساس داستان پدر از گلی ترقی مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته‌است. این بررسی نشان داده که سه گونه متفاوت ارتباط یعنی جریان، فراگرد و فراگرد تراکنشی- از طریق رفتارهای غیرکلامی میان شخصیت‌های داستان قابل تشخیص است که نقش موثری در آفرینش شخصیت‌ها، آشکار کردن خلق و خو و احساسات آن‌ها ایفا نموده است. علاوه بر این رفتار‌های غیر کلامی در تبیین نوع ارتباط بین شخصیت‌ها و برقراری ارتباط آن‌ها با مخاطب، سهم بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of unverbal comunication in characterization of PEDAR story

نویسندگان [English]

  • saideh safari kang 1
  • nosrat naseri mashhadi 2
1 Payam Noor university, Mashhad, Iran
2 Academic personnel, Payam Noor Uni, Mashhad, Iran
چکیده [English]

in art of story writing character has been introduced as one of the most basis elements of story. writers use direct and indirect methods in order to create story characters, that actions in sub category of indirect characterization, also includes unverbal behaviors.
Goli Taraghi is one of the first women of the storyteller in Iran, who was able to establish her own style in the field of works based on a strong personalization and the appearance of their mentalities and their internalities.
In this article, how to characterize the person by connecting the characters of the story using non-verbal behaviors that involves voluntary and non-verbal behaviors, based on the story of the father of the flower of the progression, has been studied and carefully considered. This study has shown that three different types of communication - flow, process, and transaction processing - can be distinguished through non-verbal behaviors among story characters that have played a significant role in the creation of characters, revealing their mood and emotions. In addition, non-verbal behaviors have a significant contribution to explaining the type of relationship between the characters and their relationship with the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • character
  • nonverbal relations
  • flow
  • Process
  • Trans actional