پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی معماری استحکامات در سفرنامه ناصر خسرو

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 مدیر گروه علمی هنر و معماری پیام نور یزد

2 مدیر گروه علمی ادبیات پیام نور یزد

چکیده

حکیم ناصر خسرو قبادیانی در سال 427 ه.ق، براثرخوابی که در جوزجانان دید عزم سفرحجاز کرد. سفر او هفت سال به طول انجامید؛ کتاب سفرنامه ره آورد اوست؛ که از حیث اطلاعات معماری و شهرسازی برخی جوامع از متون معتبرفارسی است. او علم معماری و شهرسازی به معنای امروزی را نخوانده بود؛ اما طی سفر، درباره نوع استحکامات و سیستم تدافعی شهری برخی شهرها و دیه ها، هرچه راکه دیده و شنیده، درست یا نادرست،واقعیت یا افسانه وخوش یا ناخوشایند، همه را ثبت و یادداشت کرده و از مسایلی سخن گفته که در آن دوران حایز اهمیت بود. این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و روش گردآوری اطلاعات آن مبتنی برابزار کتابخانه ای است، که مباحث ذیل را شامل
می شود: نوع استحکام بخشی شهرها و دیه ها،‌ نوع مصالح به کار رفته در استحکامات، جزئیات معماری استحکامات، برخی تزئینات به کار رفته در معماری آنها، تأثیر سیستم تکنیکی (و یا تاکتیتیکی) حمله و دفاع در معماری و شهرسازی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

To Explain The Architecture of Fortifications in the Hakim Nasser Khosrow Qbadyany,s Logbook In The City Travels

چکیده [English]

To Explain The Fortifications in the
Hakim Nasser Khosrow Qbadyany,s Logbook In The City Travels

In the year 1035 A.C Nasser Khosrow's dream of seeing Jose Janan He traveled continually to resolve the Hejaz
trip lasted seven years. Book Travelogues, Outcomes Some information as to his architectural and urban communities Persian authentic texts has.
His science architecture was meant to read today about the journey of Some towns and urban fortifications and defensive systems of blood money, what they watch And heard, true or false, fact or fiction, and all the good or bad Record and talked about issues that were important at the timeThis article is a descriptive and analytical methods and data collection Through a library of documents and includes the following topics: types Blood of the fortifications and cities, the type of materials used in fortifications Details of its architecture, the impact of technical systems (or tactical) Attacks and Defense Architecture and Urbanism ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasser Khosrow
  • Logbook
  • Fortifications
انوری، حسن (1383). فرهنگ روزسخن. تهران: سخن.

بهار، محمدتقی (1369). سبک­شناسی. جلد دوم. تهران: امیرکبیر.

بهشتی، سیدمحمد؛ قیومی بیدهندی، مهرداد (1388). فرهنگ­نامه معماری ایران در مراجع فارسی. جلد اول. تهران: انتشارات متن.

تقوی، عابد (1389). «بازتاب تحولات اجتماعی در ساختار فضایی شهر قدیم گرگان در دوران اسلامی». دوفصلنامه مطالعات اجتماعی ایران. شماره 11. ص 15-6.

توکلی صابری، محمدرضا (1392). «پا به پای ناصرخسرو بر جاده ابریشم». www.iramboom.ir.

جبارنیا، فریبرز (1388). «سفر در تاریخ با ناصرخسرو». فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 30. ص 92.

حسینی­زاده، سعیده؛ میرنژاد، سیدعلی (1392). «واحد اندازه­گیری مسافت­های بین شهری و درون شهری و ابعاد ابنیه در سفرنامه  ناصرخسرو». یزد. نشریه دانشوران. سال سوم. ش 4. ص 67.

خلف تبریزی، محمدحسین (1342). برهان قاطع.  به اهتمام محمد معین، تهران: ابن سینا.

دبیرسیاقی، سیدمحمد (1381). سیر تاریخی شهر قزوین از آغاز تا سال 1320ه.ش. قزوین: اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین.

دهخدا، علی­اکبر (62-1325). لغت­نامه. تهران: چاپخانه مجلس و دانشگاه تهران.

ذبیح­نیا عمران، آسیه (1389). اقتصاد در سفرنامه ناصرخسرو. (زلف سخن) مشهد. نخستین همایش ملی ادبیات فارسی دانشگاه پیام­نور. به کوشش محمدجواد عرفانی بیضائی. ج 1. ص 365.

شعار، جعفر (1368). گزیده قصاید ناصرخسرو. تهران: علمی.

شیرازی، انجو (1354-1351). فرهنگ جهانگیری. ویراسته رحیم عفیفی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

محمدپادشا، محی­الدین محمد (1335). آنندراج. زیر نظر محمد دبیرسیاقی. تهران: خیام.

مصاحب، غلامحسین (1356-1345). دائرةالمعارف فارسی. تهران: فرانکلین.

معین، محمد (1356). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.

ملکی، خلیل (1358). فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی. تهران: رواق.

ناصرخسرو (1356). سفرنامه. به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: انجمن آثار ملی.

ـــــــــــ (1354). سفرنامه. به کوشش نادر وزین پور. تهران: فرانکلین.

ناظم­الاطباء (1318). فرهنگ نفیسی. تهران: خیام.

نشاط، سیدمحمود (1368). شمار و مقدار در زبان فارسی. تهران: امیرکبیر.

نظری، جلیل (1384). «جهان­بینی ناصر خسرو». فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و دوم. شماره سوم.

Burdasın, Sen (2013(. Bitlis telefon kodu. www.ogrensek.com