پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی مقتضای حال و مقام در شعر از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی و جفری لیچ

نوع مقاله: گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا س

10.30473/pab.2019.43317.1652

چکیده

منظور از تناسب مقتضای کلام با حال و مقام در بلاغت سنتی مطابقت شکل با معنا و غرض است که در زبانشناسی صورت و محتوا نام دارد.بررسی این تناسب بر مبنای بافت درون زبانی یعنی روابط نحوی-معنایی واژگان ،صرف نظر از سیاق موقعیتی یعنی شرایط تولید و موقعیت گفتار ممکن نیست.گزینش شیوۀ اطناب،ایجاز ،تصریح ،کنایه و...و تعدد صورتهای کلام بسبب تنوع مقام هاست. بررسی واحدهای واژگانی به اعتبار رخداد،افعال و عادتهای زندگی اجتماعی و تجارب عینی نویسنده که از عوامل خارج ذهن یا سیاق موقعیتی هستند ،در کنار بافت متنی بسیار اهمیّت دارد. واضح نبودن مسئله مقام و بافت و سیاق در بلاغت سنتی؛هدف و ضرورت نگارش پژوهش حاضر است.بدین منظور دیدگاه سنتی عبدالقاهر جرجانی و زبان شناختی جفری لیچ به روش توصیفی- تحلیلی مقایسه گردید. نتیجه پژوهش نشان می دهد که؛بررسی دقیق تناسب مقتضای کلام با حال یا بافت درونی در پرتو مقام یا سیاق موقعیتی محقق می شود. تنوع مقام عامل مؤثر در تغییر ساختار و شکل کلام بشمار می رود.از نظر جرجانی و لیچ؛سبک شعر،اقتضای عدول از نحو و ترکیب متعارف واژگان دارد که متناسب با غرض بلاغی- معنای معنا یا مفهوم کلی(محتوا)- از طریق صورت کلام دریافت می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the meaning and position of poetry on Abdul Qahir Jurjanii and Geoffry Leech’s opinion

نویسندگان [English]

  • nasrin teimuri 1
  • mina jigareie 2
1 Ph.D student of Arabic language and literature at Al-zahra University
2 Associated professor of arab language and literature at azahra university
چکیده [English]

The purpose of conforming the form of the word to meaning and position in traditional rhetoric match shape with meaning and mental purpose which is called form and content linguistics. Analyze this conformance based on the verbal context, i.e., semantic relationships- syntactic words regardless of situational context, i.e., the conditions of production and speech reception are not possible. Choice of Pleonasm, brevity, outspokenness, allusive stile …And the plenty of form patterns is due to the variety of situations. Analysis of lexical compounds according to event, function and habits of social life and the author’s objective experiences are external factors or situational context, it is very important to the verbal context.
The unclearness of the position and the context; is the reason and necessity of writing this article.in this regard, the traditional opinion of Abdul Qahir Jurjanii and leech’s linguistic was compared by descriptive-analytical method .the research result shows that: The exact analysis of the corresponds to the form of speech with meaning or the verbal context is done through a purpose or situational context .The variation in the position of the factor influences the structure and form of speech.
According to Jurjanii and Leech, The poetry style deserves a deviation form the syntax and the usual combination of vocabularies which corresponds to the rhetorical purpose, the content and the general concept, is understood through the form of speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Appropriate meaning and position"
  • "Verbal context"
  • " Situational context"
  • "Jurjani"
  • " Leech"