پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نگاهی تازه به بحث وجه فعل در زبان فارسی

نوع مقاله : تحلیلی و انتقادی

نویسنده

هیأت علمی

10.30473/pab.2020.47251.1681

چکیده

چکیده:
وجه فعل از جمله مباحث زبانی است که هم در دستور زبان و هم در زبانشناسی و شاخۀ معنی‌شناسی آن مورد بررسی و دقت‌نظر قرار گرفته‌است؛ با وجوداین هنوز سوالات متعددی در این زمینه وجود دارد که پاسخ قاطعی به آن داده نشده و قابل طرح و بررسی است. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده، با این هدف شکل گرفته است که با مقایسه دیدگاه دستورنویسان و زبانشناسان و با توجه به کاربردهای گوناگون فعل در زبان، پاسخی بیابد برای سوالهایی از این نوع که آیا این مبحث را می‌توان تنها با نگاه ساختاری در زبان تحلیل کرد؟ و در تقسیم‌بندی‌های ارائه شده چه اختلاف نظرهایی وجود دارد و جامع‌ترین تقسیم‌بندی در این میان کدام است؟ بررسی منابع موجود در این زمینه نشان می‌دهد که با توجه به کاربردهای زبانی، نمی‌توان تنها با نگاه ساختاری به این مقوله پرداخت؛ همچنین مقایسۀ دیدگاه‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی‌های ارائه شده جامع نیست و نمی‌توان برخی از بخش‌ها را به عنوان یک بخش مجزا درنظر گرفت زیرا با یخش‌های دیگر هم‌پوشانی دارد؛ درضمن لازم است معیارهای جدیدی برای تشخیص وجه در جمله ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A New Glance on Verb Mood in Persian Language

نویسنده [English]

  • nosrat naseri mashhadi
چکیده [English]

Many researches and studies have been conducted in the field of Persian grammar the result of which is valuable and important. However, there are still many answer-free questions about this, indicating the necessity of the more exact scientific studies. One of these is verb mood with numerous questions such as: Is there a comprehensive definition for the mood as one of the verb features? Is the structure important or function to determine the verb mood? On the other word, is the mood a grammatical category or grammatical-semantic one? Regarding the researchers’ point of view about the field of the verb mood, how many moods can be accepted definitely, not over lapping other categories?

Studying and criticizing the available researches and summarizing adding up the materials indicate that firstly, a specific definition for the mood is essential based on which multiple classifications can be presented. Secondly, the verb mood in the sentence is arguable; therefore, in this grammatical category, the function is important. Furthermore, all the approved moods can be studied according to three main moods off affirmative, subjunctive and imperative. The final purpose of this research is to apply these achievements in today Persian grammar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Persian grammar
  • verb mood
  • structure and functions