پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

واکاوی جلوه‌های نوستالژی در شعر محمد قیسی

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، ایران

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

10.30473/pab.2021.53775.1769

چکیده

چکیده
غم و اندوه ناشی از علاقه به ســرزمینی خاص که انســان، آرزوی رســیدن به آن را دارد، از مظاهر بارز نوستالژی اســت، با این توصیف، غم غربت، تجربه‌ای کلی است که فلسطینیان در آن زندگی‌کردند و درد و رنج آن را لمس نمودند، محمد قیسی نیز به عنوان شاعر نوپرداز فلسطینی، علاقه فراوانی به وطن و سرزمین مادری‌اش داشت و در آرزوی بازگشت به سرزمینش بود. اسلوب شعری قیسی مملو از عشق و علاقه وافر به وطن است. پژوهش حاضر به بررسی غم غربت در شعر قیسی پرداخته و جلوه‌های نوستالژی و غم غربت را در اشعار او مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که اشغال فلسطین و آواره شدن فلسطینی‌ها، دوری از زادگاه، دوران کودکی و یادآوری آن و ... از جمله عواملی است که زمینه‌ساز ایجاد غم غربت در زندگی خصوصی قیسی شد. از طرفی دیگر محورهای اصلی غم غربت و نوستالژی در اشعار او، غم غربت و گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه، مرگ در غربت و تبعیدگاه، احساس بیگانگی، پناه بردن به آرمان شهر و اسطوره پردازی است.
کلیدواژه‌ها: غم غربت، درد دوری، عشق به وطن، تبعیدگاه، محمد قیسی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the elements of nostalgia in the poetry of Mohammed Al-qaysi

نویسندگان [English]

  • Morteza Zare Beromi 1
  • fatemeh kazemi 2
1 Assistant professor (PhD), Arabic Language Translation, University of Damghan, Iran
2 PhD in Arabic Language and Literature, University of Allama Tabatabai, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The sadness caused by the desire for a particular land that man longs to reach is a manifestation of nostalgia, by this description, sadness is a general experience in which the Palestinians lived and touched its suffering. Mohammed Qaisi, too, as a Palestinian modern poet, was deeply interested in his homeland and wished to return to his land. His poetic style is full of love and passion for the home. This study examines the nostalgia in Al-Qaysi’s poetry and examines the elements of nostalgia and sadness on his poetry. This descriptive-analytical study concludes that the occupation of Palestine and the displacement of Palestinians, remoteness from childhood and its remembrance, etc. are among the factors that caused sadness in Al-Qassi’s personal life. On the other hand, the main axioms of nostalgia in his poems are: sadness of homage and excessive tendency to return home, death in exile, seeking refuge in the city, and mythmaking.
Keywords: Nostalgia, separation, Patriotism, Exile, Mohammed Al-qaysi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nostalgia
  • separation
  • Patriotism
  • Exile
  • and Mohammed Al-qaysi