پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

زیباشناسی تکرار بسیط در اشعار ولید الأعظمی (بررسی موردی تکرار حروف مبنا در دو قصیده رغم القیود وشباب الجیل)

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه عربی دانشگاه زابل

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل.

3 دانش آموخته رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

10.30473/pab.2021.57057.1809

چکیده

یکی از تکنیک‌هایی که برای زیبا‌سازی کلام از آن استفاده می‌شود و بیانگر زبان عاطفی شاعر است و کلام او را موزون و برجسته می‌سازد، تکنیک تکرار است که از دیرباز در میان شاعران و نویسندگان رایج بوده و در شعر معاصر نمود بیشتری پیداکرده است. «تکرار» علاوه بر اینکه به انسجام متنی کمک می‌کند، توجه مخاطب را به دغدغه‌های فکری نویسنده معطوف می‌دارد و به همین دلیل در ادبیات و به‌خصوص در شعر نقش بسزایی ایفا می‌کند. ناقدان معاصر تکرار را به دو دسته اصلی تکرار بسیط و تکرار مرکب تقسیم نموده‌اند. در زیرمجموعه تکرار بسیط، تکرار حرف و کلمه وجود دارد. ولید الأعظمی (2004-1930) شاعر معاصر عراقی در اشعار خود از گونه‌های مختلف این تکنیک استفاده نموده است. در این پژوهش، با تکیه‌ بر روش توصیفی- تحلیلی، تکرار حرف مبنا در دو قصبده "رغم القیود" و "شباب الجیل" ولید الأعظمی مطالعه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نمود تکرار حر ف مبنا در این دو قصیده کاملا با مضمونشان منسجم است به گونه ای که درگسترش دامنه معنایی قصاید، و برجسته نمودن درون‌مایه‌های آن نقش مهمی ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The aesthetics of simple repetition in the poetry of Walid Al-Azami (Examining the repetition of the alphabets in two poems "despite restrictions" and "the youth of the generation" as a model)

نویسندگان [English]

  • abdolhamid ahmadi 1
  • Ashuor qelich paseh 2
  • Zabih allah safarzayi 3
1 faculty member of the Arabic department of university of Zabol
2 assistant professer in arabic language and literature, university of zabol
3 Graduated from the MA in Arabic Language and Literature from Zabol University
چکیده [English]

Iteration is one of the techniques utilized for embellishment of discourse and is the expression of the emotional language of the poet. It also makes the discourse, harmonious and prominent. It has been conventional among poets and writers for a long time and is more prominent in contemporary poems. In addition, increasing the coherence of text, it makes the audience to concentrate on writer's concerns. As a result, it plays a prominent role in literature and especially the poem. contemporary criticizers categorized iteration as two main categories of "extensive iteration" and "compound iteration". There is an iteration of letter and word in a subset of extensive iteration, and compound iteration includes an iteration of the sentence (phrase) and section (cross-section). The Iraqi contemporary poet, Walid Al - Adhami (1930 - 2004) utilized the diffrent types of this technique in his poems. In This paper was studied Relying on a descriptive-analytical method, the repetition of the base letter in the two odes of "Despite the restrictions" and "the youth of the generation" by Walid al-Azami. The results of the research indicate that the repetition of the base letter in these two poems is completely consistent with their theme, so that it has played an important role in expanding the semantic range of the poems and highlighting their themes

کلیدواژه‌ها [English]

  • science of rhetoric
  • simple repetition
  • repetition of the alphabets
  • Walid Al - Adhami