پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

واکاوی نظامند هنجار گریزی در غزلیات سیف فرغانی (با تکیه بر الگوی لیچ)

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

2 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.30473/pab.2020.8265

چکیده

فرا هنجارگریزی یا هنجارگریزی از وجوه « رستاخیز واژگان » بر مبنای زبان شناسی و از نظریه های نقد ادبی است ، که در چارچوب مکتب فرمالیسم روسی در سال 1917، بیان شده اشت . این نظریه ، ارتباط تنگاتنگی با علم بلاغت و آرایه های ادبی آن دارد. جفری لیچ ، زبان شناس انگلیسی ، آشنایی زدایی را نتیجۀ توازن یا قاعده افزایی و فراهنجاری می داند. الگوی هنجار گریزی لیچ بررسی هشت نوع هنجارگریزی شامل آوایی ، زمانی، سبکی ، گویشی، معنایی، نحوی، نوشتاری و واژگانی است. مسأله اصلی در این پژوهش، به شیوۀ تحلیلی توصیفی،بررسی انواع هنجارگریزی بویژه هنجارگریزی معنایی در غزلیات سیف فرغانی است. در مقالۀ حاضر، نمونه هایی از هنجارگریزی با نمونه های تصادفی از غزلیات سیف فرغانی از قبیل مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه، متناقض‌نما و... انتخاب شده است. نتیجۀ بررسی‌های نشان داد ‌ ؛ سیف از روش هنجارگریزی بسیار بهره برده و از انواع مختلف هنجارگریزی معنایی استفاده کرده است؛ این بهره گیری ها به صورت یکسان نبوده و یکی از پر بسامد‌ترین هنجارگریزی‌هایی غزلیات سیف؛ تشبیه می‌باشد ، که این هنجارگریزی‌ها در شعر وی، از نوع تجسم‌گرایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Semantic Escape Norm in Saif Farghani

نویسندگان [English]

  • mehdi sharifian 1
  • fateme faghehzade 2
1 p.hd
2 Bu Ali Sina unevercity Hamedan
چکیده [English]

From a constructivist point of view, normality is one of the most effective methods of language prominence and descriptiveness in poetry. Which many poets have enjoyed. In contemporary poetry, Nima played a big role in establishing this norm. One of the poets who uses the method of normative gesture to highlight his poetry is Saif Farghani. The fundamental place of language in literature as the most important means of creating an artwork is an undeniable truth. The language in literary works is so different and transformed that it is studied as a unique language. In the field of linguistic approaches, it is believed that the main factor of poetry creation in general is semantic normality. The main issue in this research is the descriptive analytic method of normativeism, and in particular the semantic normality in the Saif Farghani poetry. For this purpose, we tried to introduce the definitions of normativeism and the recognition of the sonnets of Saif Farghani, by selecting random samples from their nouns, the elements of the normative formulation of the semantic, such as permissible, simile, metaphor, abstract, contradictory ... Show it. Studies have shown that Saif has benefited from the normalization method and thus highlighted his poetic language. In his poetry, various types of semantic normality have been used, but this is not the same. One of the most frequent normalization of the Saif sermon is similar. And this norm-setting in his poetry is a type of embodiment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saif Farghani
  • detection
  • Ghazal
  • Semantic Normalization
  • Highlighting