پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: اساطیر ایران ومصر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بینامتنی رستاخیز نباتی در اساطیر ایران و مصر (مطالعه موردی: کیخسرو و حورس)

دوره 3، شماره 2، بهار 1394، صفحه 9-22

حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ زهرا فتحی