پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی و تحلیل زیبایی شناسی کاربرد کنایه در شعر نسیم شمال

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گچساران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

چکیده

سید اشرف الدین گیلانی معروف به نسیم شمال از شاعران برجسته عصر مشروطه است که شعر و ‏رسالت شاعری خود را در به تصویر کشیدن مشکلات اجتماعی و جریانهای سیاسی عصرخویش به کار ‏گرفت. با وجود خفقان و استبداد حکام خودکامه قاجار، وی توانست افکار انسانی و اندیشه های آزادی ‏خواهانه‌ی خود را با زبان طنز و با استفاده از فنون بلاغی به ویژه کنایه، به گوش بیداردلان جامعه برساند، ‏کنایه هایی که بیشتر به رنگ سیاست تجسم یافتند. ‏پژوهش حاضر بر آن است با تکیه بر شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی، زیبایی شناسی کنایه را در اشعار نسیم ‏شمال بررسی کند. اجمالا یافته های تحقیق نشان میدهد اشرف الدین همچون شاعران دیگر این سرزمین ‏برای بیان مقاصد خود، اشعارش را با آرایه های ادبی مزین کرده است. نسیم شمال به دلایل سیاسی و ‏خفقان حاکم بر زمانه خویش، و گاه به دلیل زیبایی سخن و تأثیرگذاری بیشتر از آرایه ادبی کنایه استفاده ‏کرده است. مفاهیم کنایه در دیوان نسیم شمال نسبت به دوره‌های ماقبل متفاوت است و رنگ و بوی ‏سیاست به خود میگیرند. کنایه های امروزی در دیوان بسامد بالایی دارد و دلیل آن انتخاب زبان عامیانه ‏وکوچه و بازار است. مکنی عنه غالب این کنایات، شاه و عمال حکومتی اشراف زاده ها و آخوند نمایان و ‏مقلدان غرب زده است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the aesthetic use of metaphor in poetry of Nasime Shomal

نویسنده [English]

  • noushafarin Karami 3
چکیده [English]

Syed Ashraf aldin-Gilani known as the Nasim Shomal, is poets that poetry and poetry ‎in his mission to portray social problems and political themes. Despite repression and ‎tyranny of authoritarian Qajar ruler, His human thoughts and ideas of freedom with ‎humor and irony, using rhetorical techniques, in particular metaphor, to hear experts ‎deliver community. Irony is one of the most beautiful and the most accurate speech ‎and artistic modes louder than truth because in irony mind the requirements to be ‎transferred. The present study is based on descriptive - analytical, tried to analyzed the ‎aesthetic irony in the lyrics poems of Nasim Shomal. ‎
The results show that Ashraf Aldin like other poets of this land for their stated purpose, ‎his poetry has been decorated with figures of speech. For political reasons and the ‎repression of the Nasime Shomal on his time, and sometimes because of the beauty of ‎speech and more effective use of the metaphor figure of speech. The irony of today's ‎high frequency Court because of the slang and market. Purpose of the most of these ‎allusions, King and de facto aristocracy and the clergy noblesse West has appeared ‎and imitators.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasim Shomal
  • imagery
  • Metaphor
  • poetry constitutional period
ثروت،  منصور (1379). فرهنگ کنایات. چاپ سوم.  تهران: انتشارات سخن.

حافظ (1392). دیوان. مقدمه دکتر حسین بهزادی اندوه هجردی. تهران: نشر شابک

شفیعی کدکنی،  محمدرضا (1383). صورخیال در شعر فارسی. چاپ نهم. تهران: انتشارات آگاه.

شمیسا،  سیروس (1390). بیان. ویراست 4. تهران: نشر میترا.

صدری افشار، غلامحسین و همکاران (1377).  فرهنگ فارسی امروز. ویرایش 3. تهران: مؤسسه نشر کلمه.

عفیفی، رحیم (1372). فرهنگنامۀ شعری. تهران: انتشارات سروش.

علوی مقدم، محمد و همکاران (1379). معانی و بیان. چاپ دوم. تهران: سمت.

میرزانیا، منصور (1382). فرهنگنامۀ کنایه. چاپ دوّم.  تهران: امیرکبیر.

بی­نام (2000). المنجد فی اللغه و الأعلام. بیروت: دارالمشرق.

نسیم شمال (1371). کلیات جاودانه. به کوشش حسین نمینی.  چاپ دوم.  تهران: انتشارات اساطیر.

همایی، جلال­الدین (1370). معانی و بیان. تهران: نشر هما.

یوسفی، غلامحسین (1370). در آرزوی خوبی و زیبایی (گزیدۀ بوستان سعدی). تهران: انتشارات سخن.