پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بلاغت واژگانی تناظر در ادبیات حقوقی فرانسه و ایران

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

اصطلاح « تناظر» در حقوق ایران ترجمه اصطلاح فرانسوی contradiction است . این اصطلاح در حقوق ایران با برگردان های مختلفی نظیر « ترافع» ، « تقابل» ، « تدافع» و...مواجه شده است و هر یک از حقوقدانان ایران با ذوق و سلیقه خود ترجمه ای را مطرح ساخته اند. اما برای تعیین ترجمه دقیق بهتر است ابتدا معنا و مفهوم این اصطلاح در حقوق فرانسه دقیقاً روشن شود و سپس معادل صحیح آن انتخاب گردد. در حقوق فرانسه، برابری اصحاب دعوا در برابر قاضی مستلزم این است که به هریک از اصحاب دعوا فرصت و امکان داده شود که نه تنها ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح نماید بـلکه ادعـاها، ادله و استدلالات‌ رقیب را مورد مـناقشه قـرار دهد. با توجه به این مفهوم به نظر می رسد ترجمه « تناظر» بهترین ترجمه از اصل مذکور باشد. درعین‌حال در حقوق ایران، هیچ اصطلاحی جا نیافتاده است و قوانین نیز در هیچ نـصی، اصل مزبور را‌ تحت‌ عنوان یاد شده یـا عنوانی مشابه، صریحاً ترجمه ننموده است؛ البته مـقرراتی‌ در‌ جهت‌ فراهم نمودن زمینه اجراء، لزوم احترام و ضمانت اجرای آن در‌ قانون جدید آئین دادرسی مدنی، تدوین گردیده اسـت. لذا قانونگذار ایران می‌باید در مقام تدوین و اصلاح‌ مقررات آئین دادرسی مدنی این اصل را واژه انگاری نموده و مبانی آن را‌ مورد‌ بررسی‌ قرار دهد. در این مقاله ضمن بیان ترجمه های متعدد از این اصل ، سعی می شود بهترین ترجمه را انتخاب و معنای این اصل را توضیح دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Juridique Sens Français du Terme Contradictoire en Iran

چکیده [English]

"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction", s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux memes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Relativement à l'application du principe du respect du contradictoire, la Cour de Cassation a rappellé .le caractère impératif du «principe de la contradiction». Elle a en cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant interdit à une société appelante, d'une part, de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et lui ayant interdit, d'autre part, de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés. L'arrêt de la Cour d'appel avait motivé cette interdiction en considérant que l'ordonnance du Premier président fixant l'affaire pour être plaidée, avait établi avec l'accord des parties, un échéancier de leurs conclusions, que cette ordonnance ne prévoyait pas de réponse. Le respect du contradictoire a été aussi appliqué au cas où la cour d'appel avait rendu un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l'une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contradictoire confrontation
  • la correspondance
  • le Code de procédure civile
  • les droits des parties
1-آریان‌پورکاشانی، منوچهر، (1382).فرهنگ انگلیسی-فارسی پیشرو آریان‌پور.تهران:نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان رایانه

2-آشتیانی،محمدحسن،(1383)،آییندادرسیشورایدولتیفرانسه؛مجلهقضاوت

3-آشوری،محمد،(1380)،آییندادرسیکیفری؛سمت،تهران

4-آشوری، محمد و دیگران(1383).حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران:نشر گرایش

5-الیوت، کاترینوورنون، کاترین،(1382)،نظامحقوقیفرانسه؛مترجمصفربیگزاده، مرکزپژوهشهایمجلساسلامی، تهران

6-بیگ زاده ،صفر،(1382)،ترجمه کتاب نظام حقوقی فرانسه ( کاترین الیوت و کاترین ورنون) ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،تهران

7-پارسایار، محمد رضا(1385).فرهنگ معاصر فـرانسه-فارسی.تهران:مؤسسه فرهنگمعاصر

8-پرو،روژه(1384).نهادهای قضایی‌ فرانسه، ترجمه‌ شهرام‌ ابراهیمی و دیگران،سلسبیل،تهران

9-جعفریلنگرودی،محمدجعفر،(1342)،اصلوحدتاحکامشخصیحقیقیوشخصیحقوقی؛مجلهدادگستری

10-حبیبزاده،محمدجعفروحسینزاده،جواد،(1383)،جایگاهقانوننظارتشوراینگهباندرچارچوبنقدوتحلیلرایدیوانعدالتاداری،مجلهمدرس،دورههشتم

11-حیدری،سیروس،(1386)،اصل تناظر،پایان نامه دوره دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی

12-دهخدا،علیاکبر،(1377)،لغتنامهدهخدا؛مؤسسهانتشاراتدانشگاهتهران،تهران

13-دیانی ،عبد الرسول،(1386)،ادله اثبت دعوا در امور مدنی و کیفری،انتشارات تدریس،تهران

14-شمس،عبداالله،(1384)،آییندادرسیمدنی؛دراک،تهران

15-شمس، عبد اللّه،(1381).اصل تناظر.مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، (36-35)

16-صدرزاده‌افشار،سیدمحسن،(1376).آیین داردسی مدنی و بازرگانی.تهران:مؤسسهانتشارات جهاد‌ دانشگاهی

17-طباطباییمؤتمنی،منوچهر،(1373)حقوقاداری،سمت،تهران

18-کاتوزیان،ناصر،(1377)،مبانیحقوقعمومی؛دادگستر،تهران

19-متیندفتری،احمد،(1378)،آییندادرسیمدنیوبازرگانی؛مجمععلمیوفرهنگیمجد،تهران

20-محسنی، حسن(1386).نظام‌های دادرسی مدنی.فصلنامه‌ حقوق‌ دانشکده‌ حـقوق وعـلوم سیاسی دانشگاه تهران

21-محققداماد،سیدمصطفی،(1381)،قواعدفقه 3 بخشقضایی؛مرکزنشرعلوماسلامی،تهران

22-معین، محمد(1382).فرهنگ فارسی معین،مؤسسهانتشاراتامیرکبیر تهران،انتشارات معین

23-موسیزاده،رضا،(1378)،مبانیحقوقاداری؛شهرآشوبوآیندهسازان، تهران

24-واحدی،قدرتالله،(1378)،آییندادرسیمدنی؛نشرمیزان،تهران

25-یاوری،اسدالله،(1383)،حق برخوردادری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین،نشریه حقوق اساسی ،سال دوم،شماره 2،تابستان

26-ابنابیالحدید،(1987)،شرحنهجالبلاغه؛دارالجیل،بیروت

27-بوراس، عبد السلام(2007 م).القواعد العامۀ للتبلیغ و أثرها علی سلامۀ الاجراءات، مصر

28-الحجار،محمد(2002 م).الوسیط فی اصول المحاکمات‌ المدنیۀ(جلد‌ دوم).بیروت:موسسه عبد الحفیظ

29-عالیه،سمیر،(1992م)،علمالقانونوالفقهالاسلامی؛دارالهادی،بیروت

30-عاملی،حر،(1412ق)،وسائلالشیعه،مؤسسهآلالبیت،قم

31-محسنی، حسن (1389)، ادارۀجریاندادرسیمدنی، برپایۀهمکاریودرچارچوباصولدادرسی، تهران: شرکتسهامیانتشار

32-محمدیریشهری،محمد،(1381)،میزانالحکمه،دارالحدیث،قم

33-محمود،سید احمد(2005 م).اصول القاضی وفـقا لقـانون المرافعات، قاهره، دار أبو المجدللطباعۀ بالهرم

 

34-Boccara, La procédure dans le désordre, I. Le désert du contradictoire, JCP, 1981, I, 3004.

35-Daille-Duclos Décret), L'application extensive du principe du contradictoire en droit des affaires : le développement du devoir d'information, du devoir de loyauté et du respect des droits de la défense, Sem jur., éd. E, 2000.

36-Frison-Roche (M. A.), Généralités sur le principe du cp, ntracductoire en droit processuel, thèse Paris2, 1988.

37-Motulsky, Le respect des droits de la défense en procédure civile, Mélanges Roubier, t. 2.

38-Raynaud, L'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire... Mélanges Hébraud, 1978.

39-Théron (J.), Violation du contradictoire et excès de pouvoir, Etudes et commentaires, p. 2521 à 2524, note à propos de Com. - 16 juin 2009.

40-Viatte, Les moyens relevés d'office et la contradiction, Gaz. Pal. 1980, I, Doctr.

41-Viederkher, Le principe du contradictoire, Décret 1974.