پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تغییر گفتمان در ترجمه اشعار مولانا نمونه موردی: نغمه های بهشت (رفیق عبدالله)

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

ترجمه ناپذیری برخی اشعار عرفانی مولانا از یک سو و تفاوت دیدگاه‌های شرق و غرب، از سوی دیگر، موجب بروز تغییراتی در گفتمان عرفانی مولانا در زبان‌های مقصد گردیده است. رفیق عبدالله از مسلمانان متولد آفریقاقی جنوبی ، سخنران، مترجم، نویسنده و تهیه کننده رادیو بی بی سی گزیده ای از اشعار مولانا را انتخاب و برای علاقه‌مندان انگلیسی زبان ترجمه نموده است. این پژوهش ضمن مرور دیدگاه-های مختلف در زمینه شعر و ترجمه آن، با استناد به ابیات منتخب دیوان شمس، تغییرات به وجود آمده در نسخه ترجمه شده آنها را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به نقاط مشترک گفتمان موجود در واژگان منتخب و ترجمه آنها اشاره کرده و در پایان نشان می دهد که دلیل استقبال از اشعار مولانا و فراگیری تب مولانا دوستی در غرب تا حدودی مرهون تغییر گفتمان این الگوها از نسخه شرقی و اصیل آن به نسخه برساخته، مجعول و غربی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discourse changing in the translation of Rumi's poems.Case Study: Nudes of paradise (By Rafiq Abdullah)

چکیده [English]

The Untranslatability of some  part of Mowlana's mystical poetry, and the differences between the viewpoints of the East and the West cultures, has brought about changes in the Rumi's mystical discourse. Rafiq Abdullah, a South African Muslim is, lecture, translator, writer and BBC radio producer. he chose a selection of Rumi's poetry and translate for English-speaking people. This research, while reviewing different perspectives on poetry translation, shown that have been made in translated version by referring to the selected verses of Divan Shams. In other hand, common points of discourse in the chosen vocabulary and their translation has been shown, and finally this paper shows how changing the cultural patterns from the original version to western version due to the discourse  changing. Mowlanism in the other countries and  attention to his behaviors in the West, is the result of native translator views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • Rumi
  • Translating Poetry
  • Divan Shams
-        آقا گل زاده فردوس . تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

-        بلور مریل، بلور توماس.1390. مقدمه ای بر روند تحلیل گفتمان، ترجمه علی رحیمی و امیر حسین شاه بالا، چاپ نخست، تهران: انتشارات جنگل

-        شعیری حمیدرضا.1385. تجزیه و تحلیل نشانه – معناشناختی گفتمان. تهران : انتشارات سمت.

-        عبدالله رفیق.1386. نغمه های بهشت. چاپ دوم، ترجمه فاطمه کاوندی، تهران: موسسه چاپ و نشر نظر

-        فرحزاد فرزانه. 1382. چارچوبی نظری برای نقد ترجمه. تهران. مطالعات ترجمه

-        فرکلاف نورمن، 1390. تحلیل گفتمان انتقادی. ترجمه فاطمه شایسته پیران و محمد نبوی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-        کلانتری عبدالحسین.1391. گفتمان از سه منظر زبان شناختی ، فلسفی و جامعه شناختی. تهران : نشر جامعه شناسان.

-        لطفی پور ساعدی، کاظم. 1371. درآمدی به سخن کاوی. مجله زبان شناسی. بهار و تابستان 71

-        مثنوی معنوی) چاپ اول، تهران: انتشارات دوستان

-        مشایخی، مهدی. 1389. نشانه شناسی فرهنگ(مقاله نقد ترجمه با ابزار نشانه شناسی فرهنگی، مطالعه موردی : آلبوم هدیه عشق).تهران: انتشارات سخن.

-        مولوی جلال الدین محمد. 1111. گزیده غزلیات دیوان شمس، چاپ 

-        نجومیان، امیرعلی. 1388. مولانا و جهان انگلیسی زبان. آیینه آفتاب. به کوشش بهمن نامور مطلق. امیرعلی نجومیان و سعید فیروز آبادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

-        نیکلسون رینولد الن. 1386. منتخباتی از دیوان شمس همراه با ترجمه انگلیسی و توضیحات، ترجمه حسن لاهوتی، چاپ دوم ، تهران : نشر کارنامک

-        یار محمدی لطف الله.1383. گفتمان شناسی رایج و انتقادی، چاپ اول ، تهران، انتشارات هرمس

-        -----------. 1374. پانزده مقاله در زبان شناسی مقابله ای و ساخت زبان فارسی: دستور . متن و گفتمان . چاپ اول. تهران: انتشارات رهنما.
Bassnet, susan. 2007. Culture and translation. Acomparison to translation studies. Eds. Kuhiwczak. P. katrin litlau. Toronto. Multilingual matters.

-        Goobert F. Glossaire bibliographique des sciences du language, paris, panoramities. 2001