پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی روایت و تصویرگری در گرشاسبنامه

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

هیات علمی

چکیده

چکیده :
در این مقاله سعی شده است علاوه بر ، بررسی شاهنامه و گرشاسبنامه از نظر زیبایی شناسی و ساختار های زبانی و فکری ، آنها را با روشی تحلیلی از حیث کیفیت روایت و تصویرگری بسنجیم .روایت ها و تصویرگری های اسدی در گرشاسبنامه ، موجز ، زیاد ومکرر است اما به مانند تصویر های فردوسی ، هدفمند و مرتبط نیست. شیوه اسدی در روایت استفاده از مناظره و تمثیل است . برخلاف شاهنامه که داستان ها بیشتر از زبان قهرمانان نقل می گردد ، داستان های اسدی از زبان راوی بیان می شود. تکرار در گرشاسبنامه کم است اما مضمون ها غالباً تکراری است . اسدی در روایت ماجراهای بزمی و غنایی موفق تر از توصیف صحنه های رزمی عمل می کند و حتی توصیفات رزمی او نیز رنگی از مضامین و مفاهیم غنایی دارد . بر خلاف توصیفات تک بعدی اسدی توصیفات فردوسی چند بعدی و مینییاتوری است . حماسه گرشاسبنامه را باید حماسه ای شخصی و با محوریت فرد ، به شمار آورد اما حماسه شاهنامه ، حماسه ای ملی و با محوریت ایران است . بر خلاف گرشاسب که به ضحاک خدمت می کند ، رستم هرگز در خدمت دشمنان ایران نبوده است . اسدی یکی از استادان بزرگ حماسه سرایی است و کتاب او یکی از ارزشمند ترین آثار حماسی ایران به شمار می آید ، اما گرشاسبنامه از نظر ارزش های ادبی و قدرت روایتگری و خلق تصاویر هنری با شاهنامه ، برابری نمی کند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing Narration and Imagination in ferdowsi's shahnameh and asadi's garshasbnameh

نویسنده [English]

  • MORTEZA JAFARI
چکیده [English]

Abstract
In this paper an attempt has been well - studied and Garshaspnameh epic in terms of aesthetics and structure of language and thought in terms of an analytical method to assess the quality of narrative and illustration . Narrative written and illustrated by the Garshaspnameh , concise , high Vmkrr but the image is as Ferdowsi , is targeted and relevant . The narrative is written in the style of argumentation and analogy . Unlike the epic tales of heroic language is quoted , the narrator of the story is written in the language . Repeat Garshaspnameh little but often repetitive themes . Adventures in SD lyrical narrative and lyrical descriptions of the most successful acts of combat and combat his descriptions are vivid lyrical themes and concepts . Unlike the one-dimensional description of Ferdowsi written description is multi-dimensional and Mynyyatvry . Garshaspnameh epic to epic self -centered person , can be considered as the epic Shahnameh , the national epic of Iran and centered . Unlike Garshasb Zhak which serves Rustam Iran's enemies have never been served . SD is one of the great masters of epic storytelling and his book is one of the most valuable works of Iranian epic , but Garshaspnameh literary value and the power of narrative and the art of creating images with an epic , not equality .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • garshasbnameh
  • Ferdowsi
  • asadi
  • epic Poetry
براتی، محمود؛ محمودی، علی­محمد. (زمستان 1390). «نگاه تعلیمی اسدی طوسی در کتاب حماسی گرشاسب­نامه و برخی از اندیشه­های مذهبی و اندرزهای وی». پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره دوازدهم، صص 56 – 26.

براتی، محمود؛ محمودی، علی­محمد. (پاییز و زمستان 1389). «فرجام اندیشی در گرشاسب­نامه اسدی طوسی». مجله پژوهش دینی، شماره 21، صص 195 – 166.

فردوسی، ابوالقاسم. (1376). شاهنامه (براساس چاپ مسکو) به کوشش سعید حمیدیان. چاپ چهارم. تهران: نشر قطره.

خالقی مطلق، جلال. (1356). «گردشی در گرشاسب­نامه». ایران نامه، سال دهم، شماره 10، صص 450 – 388.

شفیعی­کدکنی، محمدرضا. (1390). صور خیال در شعر فارسی. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات آگه.

شمیسا، سیروس. (1374). بیان. چاپ پنجم. تهران: انتشارات فردوس.

ـــــــ (1375). فرهنگ تلمیحات. تهران: انتشارات فردوس.

 

ــــــــــ (1374). نگاهی تازه به بدیع. چاپ هفتم. تهران: انتشارات فردوس و انتشارات دیدگاه،.

 صفا، ذبیح الله. (1374). حماسه­سرایی در ایران از قدیمی­ترین عهد تاریخی تا قرن چهردهم هجری. تهران:انتشارات فردوس. چاپ ششم.

ــــــــــ (1373). تاریخ ادبیات ایران. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات فردوس.

فروزان­فر، بدیع­الزمان. (1358). سخن و سخنوران. تهران: انتشارات خوارزمی. چاپ دوم

کزازی، میر جلال­الدین. (1374). زیباشناسی سخن پارسی 1. تهران: انتشارات ماد (وابسته به نشر مرکز). چاپ سوم.

مجتبایی، فتح الله. (1389). اسدی پدر و اسدی پسر علی بن احمد و احمد بن منصور. مجله نامه فرهنگستان، شماره 44، زمستان 1389، صص 25 – 8.

مختاری، خدایار. (1378). تصویر گرشاسب در گرشاسب­نامه اسدی طوسی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، شماره پنجاه و دوم، بهار 1378، صص 55 – 31.

مسگرنژاد، جلیل. (1370). مختصری در شناخت علم عروض و قافیه. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

نجفی، عیسی؛ پیری، حامد. (بهار1392). «مقایسه سبک­شناسانه تشبیهات شاهنامه با تشبیهات گرشاسب­نامه».فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، شماره اول، شماره پیاپی 19، صص 430 - 411.       

یاحقی، جعفر. (1375). فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. تهران: انتشارات سروش.

یغمایی، حبیب. (1354). گرشاسب­نامه حکیم ابو نصر علی بن احمد طوسی. چاپ دوم. تهران: انتشارات کتابخانه طهوری.