پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

مقایسه عاشقانه بلوچی سسّی و پنّون با عاشقانه فارسی خسرو و شیرین نظامی

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

10.30473/pab.2020.50571.1730

چکیده

در ادبیات منظوم بلوچی، داستان سرایی جایگاه ویژه ای دارد و بخش بزرگتر ادبیات سنتی بلوچی، به داستنهای منظوم اختصاص دارد. داستان « سسّیsassi و پنّونponnūn » مهمترین داستان بلوچی است که در ادبیات زبانهای دیگر، رایج است. این منظومه غنایی عاشقانه، با وجود گمنام بودن نویسنده آن، در زمره بهترین سروده های بلوچی جای دارد.در میان شاهکار آفرینان ادب پارسی ، کمتر شاعری توانسته است مانند نظامی گنجوی در داستان سرایی سرآمد باشد. وی شخصیت هایش را همراه با زیبایی ظاهر و غنای معنی نشان می دهد . این شاعر بلند آوازه ی ایرانی، منظومه عاشقانه ی بی نظیری به نام «خسرو و شیرین»‌ سروده است که کم تر اثر عاشقانه ای می تواند با آن برابری کند. این مقاله به روش توصیفی وتحلیل محتوا ضمن بررسی و مقایسه این دو منظومه، وجوه اشتراک موجود و همچنین تفاوت های موجود در آن را نشان داده است. هر دو اثر از نظر محتوای داستان و پی رنگ آن بسیار به هم شباهت دارند. درون مایه و موضوع هر دو داستان بیان عشق و رسیدن به وصال و معشوق و به تبع آن فداکاری و ایثار قهرمانان در راه عشق و عاشقی است که از موضوع های جذاب و پر خواننده ی ادبیات است. پایان هر دو داستان با مرگ دل خراش و فاجعه گونه ی قهرمانان، حالتی تراژیک و تکان دهنده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Baluchi Sassi and Ponoon with Persian Khosrow and Shirin by Nezami

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rafie Mahmoodzahi 1
  • Hassan Bassak 2
1 Mehrestan Education / Iran
2 Departmet of Persian language and literature,Faculty of Foregin language and literature, Payame Noor University (PNU), Mashhad, Iran,
چکیده [English]

A Comparison of Baluchi Sassi and Ponoon with Persian Khosrow and Shirin by Nezami

In Baluchi literature, storytelling has a special place, and much of Baluchi traditional literature is devoted to poetic stories. The story of " Sassi and Ponoon " is the most important Baluchi story, which is common in the literature of other languages. This Romantic lyrical poem, despite its writer’s anonymity, is among Baluch's best songs.
Among the masterpieces of Persian poetry, fewer poets, such as Nezami, have shown the growth and development of their stories and characters, along with the beauty of appearance and richness of meaning, to preserve the elegance and grace of its work for centuries.
. This famous Iranian poet, has composed a unique love poem called "Khosrow and Shirin", is a song less romantic work can be equal it.
This research is based on a descriptive-analytical method to study and compare these two poems and analyze the existing commonalities and the differences between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khosrow
  • Shirin
  • Sassi
  • Ponoon
  • Nezami