پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، تابستان 1398 
3. گذری بر فرهنگ عامه با تکیه بر اشعار نسیم شمال

صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50652.1731

سیده اسما موسوی برازجانی؛ بنت الهدی خرم آبادی


5. نمادگرایی حیوانی در ادب عامه

صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.49818.1714

لیلا قربانی قره تپه؛ بهمن رضایی؛ مرضیه کوکبی فر


6. جایگاه آب در فرهنگ ‌و ادب عامه

صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50549.1729

سیدآمنه حسینی جهانگیر؛ فاطمه فخری