پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

گذری بر فرهنگ عامه با تکیه بر اشعار نسیم شمال

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد بوشهر

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

10.30473/pab.2020.50652.1731

چکیده

بررسی دیوان اشعار شاعران دوره مشروطه یکی از منابع موثق و قابل استناد در زمینۀ آگاهی از فرهنگ عامه است. فرهنگی که در طی روزگاران گاه دستخوش تغییر و تحول شده و گاه بدون تغییر به حیات خود ادامه داده است. این فرهنگ‌ها و باورها که مردم هر جامعه اعتقاد راسخی بدانها داشته‌اند، ما را در مسیر شناخت و درک هر چه بیشتر شعر که به‌ویژه در عصر مشروطه نمود بارزی از بستر و شرایط زندگی است، رهنمون می‌کند. در این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، سعی شده با بررسی اشعار نسیم شمال که از مرکزی‌ترین شاعران و روزنامه‌نگاران عصر مشروطه است، به فرهنگ عامه، باورها و آداب و رسوم آن دوره بپردازیم. در این بین گاه به ضرب‌المثل‌ها و کنایه‌هایی رسیدیم که امروزه در بین عموم مردم رایج‌‌اند اما شاید کمتر کسی بداند که این امثال از نسیم شمال است. از دیگر نکاتی که در این مقاله بدان دست یافتیم، این بود که عمدۀ توجه نسیم فارغ از اشعاری که صرفا برای التذاذ هنری سروده شده بودند و بُعد سرگرمی و تفنن آن بر وجه معنایی و لفظی‌اش غلبه داشت، شعر در خدمت اندیشۀ آزادی‌خواهی، وطن، دفاع از طبقۀ زحمتکش و به تصویر کشیدن وضع آشفتۀ حاکم در جامعه است. در این بررسی، پس از ذکر پیشینۀ تحقیق و روش آن، عنوان‌بندی مهم‌ترین مولّفه‌های فرهنگ عامه مطرح و سپس شاهدمثال‌ها ذیل هر عنوان آمده و در نهایت از داده‌های به دست آمده نتیجه‌گیری شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Transition to Popular Culture base on Nasim Shomal Poems

نویسندگان [English]

  • swyyedeh asma mousavi borazgani 1
  • bent ol hoda khoram abadi 2
1 azad university of boushehr
2 Persian Gulf University of Bushehr
چکیده [English]

Studying the poems of the constitutional period poets is one of the reliable sources in the field of popular culture. A culture that has undergone a change sometimes and Sometimes it has remained unchanged. These cultures and beliefs that people in every community have a firm belief in, It guides us to understand and understand more and more the poetry that is especially evident in the constitutional age of the context and the conditions of life. In this article, relying on library and Internet resources, we have tried to study the poems of Nasim Shomal, one of the most central poets and journalists of the Constitutional era; Let's look at popular culture, beliefs and customs of that era. In the meantime, we have come across proverbs and ironies that are commonplace today, but perhaps fewer know that the likes of the Nasim Shomal. Other tips we found in this article, It was that the main focus of the Nasim, apart from poems written solely for the sake of artistic acceptance, dominated its semantic and literal dimension of entertainment and entertainment; The poem serves the idea of freedom, homeland, defending the working class and depicting the chaos in society. In this study, after mentioning the previous research and its method, the most important components of popular culture are categorized and then the examples are presented under each title and finally the data are deduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proverb
  • popular culture
  • constitutional
  • Nasim Shomal