پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نمادگرایی حیوانی در ادب عامه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش مشهد ناحیه 5

2 آموزش و پرورش اهواز ناحیه 2

3 اهواز

10.30473/pab.2020.49818.1714

چکیده

نمادگرایی حیوانی در ادب عامه
چکیده
در فرهنگ هر سرزمینی جز ادبیات رسمی، نوعی ادبیات دیگر نیز حضور دارد که منشأ آن باورها، اندیشه‌ها، علایق و سخن‌های رایج میان مردمان است. این ادبیات غیر رسمی که ادبیات عامیانه نام گرفته است، نشان از عمق فرهنگ و اصالت مردمان یک سرزمین دارد و می‌توان آن را شناسنامه‌ی کهن آنان دانست. در این نوع ادبیات، نمادها و سمبل‌ها به گونه‌های متفاوتی دیده می‌شوند و در ورای معانی ظاهری، وسیله‌ای برای بیان حقایق مبهم و ناشناخته به شمار می‌روند.
نمادگرایی حیوانی، نمونه‌ای از انواع نمادهاست که به سبب اشتراک رفتاری و آمیختگی زندگی انسان و حیوان به آن پرداخته شده است.
برای رمزگشایی از نمادها، باید ذهنی خلّاق و ورزیده و نگاهی تیزبین و موشکافانه داشت و تمام شرایط اجتماعی، فرهنگی، قومی، جفرافیایی، ... و حتی سیاسی استفاده از آن نماد را در نظر گرفت.

کلید واژه‌ها: فولکلور، نماد، نمادگرایی حیوانی، (فابل)، نماد گشایی حیوانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Animal Symbolism in unofficial literature

نویسندگان [English]

  • leila ghorbani ghareh tapeh 1
  • Bahman Rezaei 2
  • marziye kokabifar 3
1 Mashhad Department of Education and Breeding
2 Ahvaz Department of Education and Breeding
3 Ahvaz
چکیده [English]

Animal symbolism in unofficial literature

Abstract
There is another type of literature in the culture of every land beside the official literature, the source of which is the beliefs, ideas, interests and common speeches of the people. This unofficial literature, known as folk literature, shows the depth of the culture and authenticity of the people of one land and can be considered their ancient birth certificate. In this type of literature, emblem, and symbols seen in different ways, and beyond their apparent meanings, they are a means of expressing vague and unknown truths.
Animal symbolism is an example of a variety of symbols that have been dealt with because of the behavioral sharing and intertwining of human and animal life.
To decode the symbols, one has to be creative in mind and take a sharp and meticulously look, in addition to, consider all the social, cultural, ethnic, geographical, and even political conditions of symbol’s use.

Keywords: Folklore, Symbol, Animal Symbolism, (Fable), Symbolization of the animal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folklore
  • Symbol
  • Animal Symbolism
  • (Fable)
  • Symbolization of the animal