پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی عناصر ادبیات عامه در اشعار شاعران بختیاری

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

استادیار گروه ادبیات و زبان‌های خارجه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. صندوق پستی3697-19395.

10.30473/pab.2020.50654.1732

چکیده

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که اقوام مختلف برای حفظ و ارائة شاخص‌های فرهنگی خود از آن بهره جسته‌اند گویش و فرهنگ عامة آن قوم است. فرهنگ عامه یا فولکلور، دانشی دربارة زندگی، آداب و رسوم، عادات و عقاید، اخلاق و منش‌های زیستی انسان است و امروزه به عنوان یکی از عناصر فرهنگ مورد مطالعه جامعه شناسان، انسان شناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. فرهنگ عامه شامل: قصه‌ها، افسانه‌ها، اسطوره‌ها، تصنیف‌ها و ترانه‌ها، امثال و حکم و آداب و آیین‌هایی است که از گذشته‌های بسیار دور، سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر در میان اقوام منتقل شده است. پژوهش حاضر با بررسی سروده‌های بومی قوم بختیاری به کاربرد فرهنگ عامه و شاخص‌های فرهنگی این قوم در شعر شاعران پرداخته است و هدف کلیآن، بازتاب عناصر فرهنگی در شعر شاعران معاصر بختیاری است. نتیجة بدست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد شاعران معاصر بختیاری از تبعات هویت‌بخشی، وحدت-بخشی، انطباق‌پذیری و آرامش‌بخشی فولکلور در آثارشان آگاه بوده و به همین دلیل در اکثر اشعارشان از عناصر فولکلور و آداب و رسوم رایج مردم بختیاری استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of folklore elements in Bakhtiari poems

نویسنده [English]

  • jila khanjani
Assistant professor , Department of literature and foreign languages, Payame Noor University, Tehran, Iran. P. O . Box: 19395-3697,
چکیده [English]

One of the important tools for preserving and presenting cultural elements is folklore and dialect. Folklore is the knowledge about beliefs, opinion, creeds and ethical and today, it is the study field of anthropologist and sociologist. Folklore contains: tales, legends, myths, compositions, songs and anecdotes of past which conveys generations to generations. As we know the poems are the best way for conveying the folklore and culture of people.Therefore in present research, some Bakhtiari poems and poets are chosen and the researcher is trying to investigate the usage of folklore and cultural elements in poems of Bakhtiari poets. The main points of this research are studying the reflection of of cultural elements and folklore in some poems in Bakhtiari poets. The results show that Bakhtiari poets have known that folklore gives identity, unity, adaptability, relaxant so they have used cultural elements and folklore in their poems.
Key words: folklore, culture, Bakhtiari, current poet, ceremonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: folklore
  • culture
  • Bakhtiari
  • current poet
  • ceremonies