پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، زمستان 1394 
3. بررسی و تحلیل زیبایی شناسی کاربرد کنایه در شعر نسیم شمال

صفحه 43-56

سیدعلی سراج؛ علی رحیمیان پور؛ نوش آفرین کرمی