پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، زمستان 1396، صفحه 11-107 
1. نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی

صفحه 11-28

مرتضی محسنی؛ سیداسماعیل جعفری پطرودی