پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهار 1394 
2. بررسی هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشی

صفحه 23-44

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی


3. غم غربت(نوستالژی) وطن در سروده‌های محمّدرضا شفیعی کدکنی

صفحه 45-61

ابوالقاسم رحیمی؛ مصطفی باقری؛ جعفر توانا علمی


4. جستاری بر مریثه در دیوان خاقانی

صفحه 76-90

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ سوگل خسروی