پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، تابستان 1394 
1. چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی

صفحه 9-23

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ ایوب امیدی