پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
تعداد مقالات: 194
2. بینامتنیت قرآنی در اشعار حمید سبزواری و سمیح‌القاسم

دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.42788.1647

فریبا قنبری گله دار؛ حمیدرضا زهره ای


4. بررسی مقتضای حال و مقام در شعر از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی و جفری لیچ

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.43317.1652

نسرین تیموری؛ مینا جیگاره


5. درآمدی بر ساخت های نحوی قصاید مردف خاقانی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.43627.1657

عبدالله ولدی جهان آباد؛ سید محتشم محمدی


6. بازشناسی دو گونه قصۀ منثور عصر صفوی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.49744.1708

مهرداد علی‌زاده شعرباف


7. بررسی بُن‌مایه‌های غنایی در شعر انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.49020.1700

حمزه محمدی ده چشمه؛ شیما کرباسی


8. نگاهی تازه به بحث وجه فعل در زبان فارسی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.47251.1681

نصرت ناصری مشهدی


9. مقایسه عاشقانه بلوچی سسّی و پنّون با عاشقانه فارسی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50571.1730

محمدرفیع محمودزائی؛ حسن بساک


10. هنر بیانی تکرار و تاکید در شاهنامۀ فردوسی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.46598.1672

وحید مبارک


11. نمادهای هویت ملی در داستان‌های کوتاه دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب‌های یوسف 5 تا 7)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.48724.1695

امین بنی طالبی؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


13. بررسی عناصر عامیانه در داستان نوش آفرین نامه

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.49982.1720

شهناز رحیمی فرد؛ حسین بیات


14. بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50096.1722

الهه ستّاری؛ حسن مجیدی؛ معصومه حنایی فریمایی


15. تأثیر لحن در انتقال پیام با تکیه بر شاهنامه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 9-25

نوشاد رضایی؛ محمد یاوری


17. بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-22

مسعود فروزنده؛ اسماعیل صادقی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ امین بنی طالبی


18. کانون روایت در داستان حضرت ابراهیم (ع) بر اساس دیدگاه ژنت

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 9-19

سهیلا فرهنگی؛ زینب کاظم پور


19. تحلیل بینامتنی رستاخیز نباتی در اساطیر ایران و مصر (مطالعه موردی: کیخسرو و حورس)

دوره 3، شماره 2، بهار 1394، صفحه 9-22

حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ زهرا فتحی


20. چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی

دوره 3، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 9-23

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ ایوب امیدی


21. تحلیل هرمنوتیک داستان آمدن مهمان پیش یوسف (ع) در مثنوی مولوی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 9-21

مهدخت پورخالقی؛ سید محمد حسینی معصوم


22. بلاغت سخن مولانا و آفاق معرفت انسانی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 9-19

محمد مهدی ناصح


25. بررسی تأسی‌های بابافغانی از شگردهای تصویرساز شعر حافظ

دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 9-22

شهرام احمدی؛ محمد جهلت