پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

مقایسه ی وامق و عذرای ظهیر کرمانی با ازهر و مزهر حکیم نزاری قهستانی

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

منظومه وامق و عذرا یکی از آثار ظهیر کرمانی است که آن را به تقلید از خسرو نامه ی عطار سروده است. در این مقاله وجوه تشابه دو اثر غنایی منظومه ازهر ومزهر نزاری قهستانی و وامق و عذرای ظهیر کرمانی با روش کتابخانه ای و با شیوه ی تحلیل و توصیف مورد بررسی قرار گرفت. به جهت شناخت عمیق ترمتون ادبی و غنایی این دو اثر به شیوه مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفتند که در هر دو اثر شاهزاده ای عاشق دختری زیبا شده ولی بعد از روبرو شدن با مخاطرات فراوان و ماجراهای هولناک مشابه به معشوق خود رسیده اند. با وجود شباهتهای دو منظومه تفاوتهایی نیز در این دو منظومه وجود دارد مانند شیوه عاشق شدن شخصیت ها، عذرا دختر پادشاه جن است و ازه،ر شاهزاده ای از نوع انسان، حضور هلیل به عنوان رقیب در ازهر و مزهر و نبودن رقیب در وامق و عذرا. در مجموع زاویه دید در هر دو داستان بیرونی است و صحنه پردازی متفاوت است. در اثر ظهیری کرمانی مخیل و در اثر نزاری قهستانی بیشترصحنه ها بیان حماسی نبردهای مزهر با هلیل و یاران اوست. زبان منظومه ی ظهیر کرمانی مزین به آرایه های ادبی است اما اثر نزاری قهستانی نسبت به آن ساده تر است و این مساله اثر وی را از شکل حجمی به خطی بدل ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of the Zahir kermani’s Vameghi and Ezra to Azhar and Maziher of Hakim Nizari Quhistani

نویسندگان [English]

  • Hasan Basak 1
  • Fatemeh Beygom Sayed Asaee 2
چکیده [English]

Epopee Vameghi and Ezra (the name is poetry book) one of works is that it mimics the Khosro Zahir Kermani is written attar. (Iranian poet) in this paper, the similarities between the effects of Ghanaian and epopee terms in poetry and Vameghi and Ezra Zahir Kermani using a library and evaluated by means of analysis and description. for a deeper understanding of literary texts and richness of those two effects were studied comparative method both the prince was in love with a beautiful girl but after facing a difficult and terrible adventures similar to his beloved have and despite the similarities of the two-way there are also differences in the two systems including ways of falling in love with the characters, daughter of the king of the puck is and the prince of the human species, Halil presence as a competitor in Halil is a name of a rival prince and a term Azhar and Mizehr and not rival in Vameghi and Ezra. All these writings are term in the event of in total viewing angle in both outer story and the setting is different. Zahir Kermani and imaginative as well, due to the most expression of epic battles scenes with his companions. Zahir Kermani is decorated with figures of speech-language system but it is easier to work than Nizari Quhistani and that has made his work from a linear volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vamegh and Ezra
  • Azhar and Mizehr
  • Zahir Kermani
  • Naziri Quhistani
­        بساک، حسن، 1395«مقایسه‌ی خسرو شیرین ، نظامی با وامق وعذرای میرزا محمدصادق نامی»، پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 26، صص27-40 .
­        بحرالعلومی، حسین، 1353«صادق نامی و وامق وعذرای او» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تیر، شماره 85، صص 25-32.
 
­        خبرزاده، علی اصغر، 1356، ادب و اندیشه، چاپ دوم، انتشارات آبان.
­        ذوالفقاری، حسن، 1388، «مقایسه‌ی هفت روایت وامق و عذرا» ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، شماره 26، صص126 -164.
­        _____،1394، یکصد منظومه‌ی عاشقانه فارسی، چاپ دوم، انتشارات چرخ.
­        شمسیا، سیروس، 1386، انواع ادبی، چاپ دوم، نشر میترا.
­        صفا، ذبیح الله، 1363، تاریخ ادبیات در ایران، چاپ ششم، انتشارات فردوسی.
­        صورتگر، لطفعلی، 1348، منظومه‌های غنایی ایران، چاپ دوم، انتشارات ابن سینا.
­        فروزانفر، بدیع الزمان، 1350، سخن و سخنوران، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، تهران.
­        کرمانی، ابراهیم،1370 ، وامق و عذرا، تصحیح اسدالله شهریاری، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودان خرد.
­        میرصادقی، جمال، 1375، داستان و ادبیات، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران.
­        حکیم نزاری قهستانی، 1394، مثنوی ازهر ومزهر، به کوشش دکتر محمود رفیعی، تهران، انتشارات هیرمند.هستانی، مثنوی ازهر ومزهر، به کوشش دکتر محمود رفیعی، تهران، انتشارات هیرمند، 1394