پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد جواد عرفانی بیضائی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه پیام نور

m_erfaniyahoo.com

سردبیر

دکتر حسن بساک

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور

bassakpnu.ac.ir

سردبیر افتخاری

دکتر محمد مهدی ناصح

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

pabjournalgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فاطمه کوپا

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه پیام نور

re_scienteficpnu.ac.ir

دکتر محمد بهنام فر

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه بیرجند

mbehnamfarbirjand.ac.ir

دکتر اسماعیل تاج بخش

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693043/
tajbakhshat.ac.ir

دکتر مریم خلیلی جهان تیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

shahname1390yahoo.com

دکتر اکبر صیادکوه

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

sayyadkoohshu.ac.ir

دکتر زهرا اختیاری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

ekhtiyariferdowsi.um.ir

دکتر آسیه ذبیح نیا عمران

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور

zabihniapnu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پروفسور سید عین الحسن عابدی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان

abedijournals.pnu.ac.ir

پروفسور رحمن خواجه انعام خواجه یف

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه خاورشناسی تاشکند ازبکستان

khojayovjournals.pnu.ac.ir

پروفسور سید اکرم الدین حصاریان

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه کابل افغانستان

hisarianjournals.pnu.ac.ir